Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

16.3.2020 | Lausunnot

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä. Asianajajaliitto pitää esitystä hyvin valmisteltuna ja haluaa esittää harkittavaksi seuraavaa täydennystä esitykseen.

 

Esitysluonnoksen 2 §:ssä ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia lain määritelmiin. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota, että lain määritelmien muuttuessa olisi tarkoituksenmukaista pitää huolta siitä, että määritelmien muuttaminen ei johda lain aiemmissa esitöissä mainittujen määritelmien tulkinnan muuttumiseen. Yhtenä tällaisena lain aiemmissa esitöissä esitettynä määritelmänä asianajajaliitto kiinnittää huomiota asianajajan asiakasvarain tilejä koskevan määritelmän säilyttämiseen nykyisen kaltaisena. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että nyt valmisteltavassa esityksessä varmistetaan, että asiakasvaratilien määritelmä säilyy yhtä laajana kuin tällä hetkellä.

 

Asianajajaliitto ehdottaa harkittavaksi, että esimerkiksi hallituksen esityksen 2 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin kirjattaisiin maininta ”Asianajajien asiakasvarojen tilejä koskevia määräyksiä ei ehdoteta tässä yhteydessä muutettavaksi. Asianajosalaisuus asianajajan asiakasvarojen käsittelyssä turvataan edelleen. Asianajotoimiston asiakasvarojen käsittelyä on määritelty tarkemmin voimassa olevan lain esitöissä (HE 167/2018 vp s. 20).”

 

Helsingissä, 16. maaliskuuta 2020

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI

Lauri Koskentausta

Suomen Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments