Markkinaoikeus: Valittajalla ei ollut oikeutta saada tietoa voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjojen yksityiskohdista

2.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan tieto voittaneen tarjoajan niistä tarjousasiakirjoista, joista käy ilmi tarjouksen yksikköhinnat ja kokonaishinta sekä huoltojen hinnoittelu kokonaishintoineen.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa.

Oikeudesta saada tieto viranomaisen asiakirjasta on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 3 luvussa (9–12 §). Valittajan vaatimuksen johdosta merkityksellisen julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat sisältävät yksityiskohtaista tietoa muun ohella voittaneen tarjoajan hinnoittelun muodostumisesta. Näin ollen voittaneella tarjoajalla voidaan katsoa olevan liiketoimintoihinsa liittyvä objektiivinen intressi pitää edellä mainitut tiedot salassa. Kysymys on siten tältä osin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista.

Valittajan valitus on perustunut voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetun kokonaishinnan ja tarjouksen eriteltyjen yhteenlaskettujen yksikköhintojen väliseen eroon. Hankintayksikkö on antanut valittajalle tiedoksi voittaneen tarjoajan suostumuksin yksikköhinnat ulkopuolisista korjauksista ja matkakuluista sekä laitteistoista. Lisäksi valittajan tiedossa ovat olleet ne kokonaishinnat, joihin tarjousten vertailu on perustunut.

Harkittaessa valittajan vaatimien asiakirjojen antamista valittajalle on otettava huomioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset. Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt, millä tavoin salaisiksi ilmoitetuissa asiakirjoissa olevilla tiedoilla yksikköhinnoista olisi merkitystä hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa ottaen huomioon sen valituksensa perusteluina viittaamat seikat voittaneen tarjoajan tarjouksen hintatiedoista.

Kun otetaan huomioon edellä mainittu, asiaa koskevat valittajalle tiedoksi annetut voittaneen tarjoajan hintatiedot ja jäljempänä lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla voittaneen tarjoajan liikesalaisuutena pidettävillä hintatiedoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sellaista merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä hintatiedot sisältävistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Edellä todetuin perustein valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Avainsanat