Kuukauden mittainen ajokielto ylinopeuksien takia ei ollut peruste, jonka vuoksi palomies olisi estynyt suorittamasta virkatehtäviään

17.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:2 Kunnallinen viranhaltija – Virantoimituksesta pidättäminen – Ajokielto – Erityinen kelpoisuusehto – Viranhoidon estyminen

X:n kaupunki oli kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n 3 momentin nojalla pidättänyt palomies A:n virantoimituksesta, koska hänet oli määrätty määräaikaiseen ajokieltoon ja hänen virkansa hoitamisen edellytyksenä oli BC-luokan ajokortti.

Asiassa saadun selvityksen mukaan A oli määrätty määräaikaiseen ajokieltoon kuukaudeksi sen vuoksi, että hän oli saanut kahden vuoden aikana neljä rikesakkoa ylinopeudesta. Liikennerikkomukset olivat tapahtuneet vapaa-ajalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että silloin kun virantoimituksesta pidättämisen perusteena oli kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n 3 momentti, olennaista oli sen arvioiminen, oliko viranhaltija kykeneväinen suorittamaan virkatehtäviään asianmukaisesti. Säännöstä koskevien esitöiden mukaisesti silloin kun viranhoidon esteenä oli määräaikainen ajokielto, asiassa oli arvioitava ajo-oikeuden merkitys viran hoitamiselle sekä työnantajan mahdollisuus tehdä työjärjestelyjä. Kysymys oli kokonaisarvioinnista, jossa oli huomioitava niin työnantajan velvollisuus turvata virkatehtävien häiriötön hoitaminen kuin myös viranhaltijan oikeusturva.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että esillä olleissa olosuhteissa kaupunki ei ollut voinut pidättää palomiestä virantoimituksesta hänelle määrätyn määräaikaisen ajokiellon johdosta viranhaltijalain 47 §:n 3 momentin nojalla. Kun otettiin huomioon määräaikaisen ajokiellon pituus, ajokiellon määräämiseen johtaneet seikat, asiassa annettu selvitys palomiehen säännönmukaisista tehtävistä niihin kuuluvine ajovuoroineen sekä se, että työnantaja ei ollut osoittanut selvittäneensä työjärjestelyjen mahdollisuutta lyhytaikaisen ajokiellon ajaksi, A:n määräaikaista ajokieltoa ei voitu pitää sellaisena syynä, jonka vuoksi hän olisi ollut estynyt suorittamasta asianmukaisesti virkatehtäviään. Sillä seikalla, että kaupunki oli asettanut voimassaolevan BC-luokan ajo-oikeuden viran erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa, sillä tämän erityisen kelpoisuusvaatimuksen väliaikaisen täyttymättä jäämisen ei voitu katsoa vaikuttavan A:n kykyyn toimia palomiehen tehtävissä siten, että hän olisi menettänyt virkakelpoisuutensa esillä olevan asian olosuhteissa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments