Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi tutkia väitteen syrjinnästä ylimpien tuomioistuinten avoimien ovien päivässä

12.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:155 Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin

A oli hakemuksessaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle katsonut tulleensa syrjityksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden järjestäessä 15.9.2018 kumpikin toimitiloissaan avoimien ovien päivän. Järjestelyissä ei ollut otettu huomioon tilojen esteettömyyttä siten, että sähköpyörätuolia käyttävän A:n olisi ollut mahdollista päästä osallistumaan näihin kahteen tilaisuuteen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtaja jätti A:n hakemuksen lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Lautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen katsoen, että hakemus koski tuomioistuinten toimintaa, johon yhdenvertaisuuslain 18 §:n 3 momentin mukaan ei sovelleta mainitun lain valvontaa koskevia säännöksiä.

Korkein hallinto-oikeus myönsi A:lle valitusluvan ja tutki asian. Korkein hallinto-oikeus kumosi aikaisemmat päätökset ja palautti A:n tekemän hakemuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle käsiteltäväksi.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko yhdenvertaisuuslain säännöksiä valvonnasta sovellettava hakemuksessa tarkoitettuun ylimpien tuomioistuinten toimintaan yleisötilaisuuden järjestäjinä vai jäikö tällainen toiminta yhdenvertaisuuslain 18 §:n 3 momentin nojalla valvonnan ulkopuolelle. Mainitun säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 19/2014 vp) todettiin, että tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten osalta rajaus koski niiden lainkäyttötoimintaa, mutta ei esimerkiksi toimintaa työnantajana. Vaikka kyseinen esimerkki oli hallituksen esityksessä mainittu ainoana esimerkkinä, kysymys oli kuitenkin vain esimerkistä, joka ei rajoittanut valvontatoimivaltuutta suhteessa muuhun sellaiseen toimintaan, jota tuomioistuimet järjestävät muiden viranomaisten tapaan esimerkiksi oman toimintansa esittelemiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhdenvertaisuuslain 18 §:n 3 momentin tarkoituksena oli rajata valvontatoimivallan ulkopuolelle tuomioistuinten sellaiset toimet, jotka liittyvät niiden erityiseen tehtävään tuomiovallan käyttäjinä. Perustuslain 3 §:n 3 momentissa säädetty tuomioistuinten riippumattomuus ei edellyttänyt, että yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettujen valvontaviranomaisten valvontatoimivallan rajaus tulisi ulottaa koskemaan tuomioistuinten kaikkea toimintaa ja siten lainkäyttötoimintaa laajemmalle.

Avainsanat