Julkisasiamies: Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antavan syyttäjän tulee olla täysin riippumaton ja määräys on voitava saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

4.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Generaladvokaten Manuel Campos Sánchez-Bordona:

Den rättsliga myndighet som utfärdar en europeisk arresteringsorder måste vara helt oavhängig och inte underställd någon annan eller skyldig att ta emot order eller instruktioner

In linje med vad EU-domstolen slog fast i en dom meddelad i juli 2018,3 anser generaladvokaten att oavhängigheten hos den rättsliga myndighet som utfärdar den europeiska arresteringsordern förutsätter att nämnda myndighet fullgör sina uppgifter helt självständigt, utan att vara underställd någon annan och utan att ta emot order eller instruktioner från något håll. De ska således inte ta emot vare sig anvisningar i enskilda ärenden eller generella anvisningar, och de ska endast vara underkastade lagen och inte underställda några överordnade.
– – –
Generaladvokaten anger att rambeslutet omfattar ett system med två skyddsnivåer. Inom ramen för en första skyddsnivå ska en europeisk arresteringsorder som utfärdas av en åklagare bygga på en nationell arresteringsorder som utfärdats av en rättslig myndighet i egentlig mening. Generaladvokaten förklarar att kravet att beslutet att utfärda en europeisk arresteringsorder ska kunna överklagas – vilket utgör den andra skyddsnivån – inte är ett villkor för att åklagarmyndigheten ska anses vara en ”utfärdande rättslig myndighet”, utan ett villkor som avser lagligheten av den europeiska arresteringsorder som utfärdats av åklagarmyndigheten och således dess verkan.

sv en

Ruotsia koskeva ennakkoratkaisupyyntö

Avainsanat