Lausunto koskien Suomen perusraporttia YK:n sopimusvalvontaelimille

29.11.2019 | Lausunnot

Ulkoministeriölle

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää pyynnöstä lausua koskien luonnosta Suomen perusraportiksi YK:n sopimusvalvontaelimille. Asianajajaliitto esittää, että yleisraporttiin tehtäisiin asianajajakuntaa koskeva lisäys.

Asianajajaliitto toteaa, että lisäys olisi tarpeen tehdä, jotta raportissa tuotaisiin nykyistä selkeämmin esille Suomen asianajajakunnan asema. Asianajajista on raportissa mainittu osana oikeusapua koskevaa kuvausta kappaleissa 178 ja 179 sekä oikeuskansleri-instituutiota koskevassa kuvauksessa kappaleissa 235 ja 236.

Asianajajaliitto toteaa, että itsenäinen ja riippumaton asianajajakunta on olennainen osa itsenäistä oikeusvaltiota. Oikeus asianajajaan on välttämätön osa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joka on tunnustettu osana useita ihmisoikeusinstrumenttien järjestelmiä.

Erityisesti Asianajaliitto toteaa, että tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuutta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportissa vuonna 2018 on esitetty useita kriteerejä siitä, millainen kansallisen asianajajayhdistyksen roolin tulisi olla (Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (A/73/365, 73rd session of the GA). Asianajajaliitto kiinnittää myös huomiota Euroopan neuvoston piirissä tehtyyn ehdotukseen lakimiehen ammattia koskevan yleissopimuksen laatimisesta. (Erityisesti Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suositus 2121 (2018), Ehdotus yleissopimukseksi lakimiehen ammatista (dok. 14453)).

Asianajajaliitto esittää, että raporttiin lisättäisiin kohtien 176 ja 177 väliin uusi kohta 177 koskien Suomen asianajajakuntaa.

Uusi kohta 177
Asianajajakunta

Suomessa on itsenäinen ja valtiovallasta riippumaton asianajajakunta. Asianajajaliitto ja sen asema on tunnustettu asianajajista annetussa laissa (496/1958). Asianajajaliitto päättää sisäisen hallintonsa järjestämisestä lain mukaan itsenäisesti. Asianajajaliitto päättää itsenäisesti laissa olevien kriteerien perusteella jäsentensä hyväksymisestä ja erottamisesta. Asianajajaliitto ja sen yhteydessä toimiva valvontalautakunta valvovat asianajajien toimintaa. Valvontalautakunta voi määrätä lain, sääntöjen tai tapaohjeiden rikkomisesta seuraamukseksi huomautuksen, varoituksen tai seuraamusmaksun taikka erottaa jäsenen Asianajajaliitosta. Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan jäsenyys- ja valvonta-asioissa tekemistä ratkaisuista voi valittaa Helsingin hovioikeuteen.

Helsingissä 29.11.

Suomen Asianajajaliitto

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja