Tarjoajan aiempi laiminlyönti ja tekemättömästä työstä laskuttaminen oikeuttivat sulkemaan sen pois uudesta julkisesta hankinnasta

21.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:132 Julkinen hankinta – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Harkinnanvarainen poissulkemisperuste – Sopimusrikkomus – Aikaisemman hankintasopimuksen purkaminen – Tarjoajan korjaavat toimenpiteet – Vireillä oleva oikeudenkäynti käräjäoikeudessa – Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa hankintayksikön valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt väylänhoidon palveluhankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli sulkenut A Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut B Oy:n tarjouksen.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko hankintayksikkö voinut harkintavaltansa rajoissa sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle A Oy:n, jonka kanssa väylänhoidosta tekemänsä hankintasopimuksen hankintayksikkö oli aiemmin purkanut, ja oliko A Oy:n poissulkeminen tarjouskilpailusta ollut B Oy:n kohteluun nähden tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaista.

Hankintayksikön päätös sulkea A Oy tarjouskilpailun ulkopuolelle oli perustunut keskeisesti siihen, että hankintayksikkö oli katsonut A Oy:n rikkoneen aikaisempaa hankintayksikön kanssa tekemäänsä hankintasopimusta. Hankintasopimus oli purettu, koska A Oy oli hankintayksikön mukaan laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa uusia urakkaan sisältyvä määrä väylänhoitoalueen viittoja ja laskuttanut hankintayksikköä uusista viitoista, joita se ei ollut väylänhoitoalueelle asentanut.

Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön mahdollisuus sulkea tarjouskilpailusta sellainen tarjoaja, jonka toiminnassa oli ollut aikaisemman hankintasopimuksen vaatimusten toteuttamisessa merkittäviä tai toistuvia puutteita, perustui siihen, että hankintayksiköllä oli hankintamenettelyssä oltava mahdollisuus arvioida tarjoajan luotettavuutta ja sitä, olivatko aikaisemmat puutteet olleet riittävän vakavia kyseenalaistamaan toimittajan luotettavuuden. Päätöstä tarjoajan poissulkemisesta tarjouskilpailusta oli arvioitava hankintoja koskevien säännösten perusteella. Hankintamenettelyn lainmukaisuutta koskevan korkeimman hallinto-oikeuden arvioinnin kannalta ei siten ollut merkitystä sillä, että sopimusrikkomusta ja sopimuksen purkamista koskeva oikeudenkäynti oli pantu vireille käräjäoikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein, että hankintayksikkö oli voinut pitää A Oy:n suorituksia aikaisemmassa samankaltaisessa hankintasopimuksessa siinä määrin olennaisesti ja merkittävästi puutteellisina, että se oli voinut sopimuksen purettuaan sulkea A Oy:n tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei ollut ollut velvollinen pitämään korjaavana ja riittävät takeet tarjoajan luotettavuudesta antavana toimenpiteenä sitä, että A Oy oli nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä sitoutunut tarjouksessaan uusien viittojen käyttämiseen.

Asiassa ei ollut perusteita katsoa hankintayksikön menetelleen harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden soveltamisessa tarjoajien kannalta epätasapuolisesti ja syrjivästi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen. Hankintayksikön päätökset jäivät voimaan.

Avainsanat