Yhdistyksen valitusoikeus perustui maankäyttö- ja rakennuslain erityissäännökseen, josta ei voitu johtaa rajoituksia perusteisiin, joita voitiin esittää

13.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:113 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen

Ympäristölautakunta oli myöntänyt A:lle poikkeamisen rantayleiskaavasta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hallinto-oikeus oli paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt A:n hakemuksen. Yhdistyksen valitusoikeus puheena olevassa poikkeamispäätöksessä oli perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 momentin 6 kohdan erityissäännökseen. A:n korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa ei ollut sinänsä kyseenalaistettu yhdistyksen oikeutta hakea muutosta poikkeamispäätökseen. Asiassa oli A:n valituksesta kuitenkin otettava kantaa siihen, olisiko yhdistyksen valitus hallinto-oikeudessa tullut jättää tutkimatta siltä osin kuin valituksessa esitettyä vaatimusta poikkeamispäätöksen kumoamisesta oli perusteltu sellaisilla seikoilla, joiden ei ollut katsottava liittyvän luonnon- tai ympäristönsuojeluun.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallintolainkäyttölaissa ei ollut miltään osin etukäteen rajoitettu niitä perusteita, joita hallintovalitusasioissa voitiin vaatimusten tueksi valitusajan kuluessa esittää. Valitusajan jälkeenkin voitiin esittää uusia perusteita edellyttäen, että asia ei niiden johdosta muuttunut toiseksi.

Yhdistyksen valitusoikeus perustui maankäyttö- ja rakennuslain erityissäännökseen, joka koski ainoastaan valitusoikeutta. Myöskään tästä säännöksestä ei voitu johtaa rajoituksia niihin perusteisiin, joita vaatimusten tueksi voitiin esittää. Maankäyttö- ja rakennusasioissa muut kuin menettelyä koskevat kysymykset eivät toisaalta olleet myöskään selkeästi erotettavissa luonnon- tai ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvistä tavoitteista.

A:n valitus, jossa oli vaadittu, että yhdistyksen valitus olisi tullut jättää hallinto-oikeudessa osaksi tutkimatta, hylättiin.

Avainsanat