Purkuhakemus insinöörin tutkinnon poistamiseksi hylättiin vaikka opinnäytetyö oli plagioitu

16.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:115 Ammattikorkeakoulu – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Suoritusvilppi – Purkuhakemus uuden selvityksen perusteella – Purkuhakemuksen hylkääminen

Ammattikorkeakoulun myönnettyä A:lle insinöörin (ylempi AMK) -tutkinnon hänen oli opinnäytetyön uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen suoritusvilppiin, joka oli ilmennyt plagiointina. A:n opinnäytetyö oli uudelleentarkastuksen yhteydessä päätetty hylätä.

Ammattikorkeakoulu haki uuden selvityksen perusteella sen päätöksen purkamista, jolla A:lle oli myönnetty tutkintotodistus. Hakemuksessa vedottiin muun ohella korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun KHO 2016:68, jolla korkein hallinto-oikeus oli hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla purkanut yliopiston dekaanin päätöksen tutkintotodistuksen antamisesta opiskelijalle maisterin tutkinnon suorittamisesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että asia poikkesi merkittävällä tavalla mainitussa vuosikirjaratkaisussa esillä olleesta tilanteesta. Asiassa oli nyt kysymys ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon myöntämisen jälkeen esille nousseista puutteista tutkintoon sisältyvässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyötä oli jo alkuperäisessä arvostelussa pidetty laadultaan vaatimattomana, ja keskeiset sittemmin plagiointina pidetyistä puutteista olisi hyvinkin saatettu havaita ennen tutkintotodistuksen antamista jo automaattisen plagioinnintarkastusohjelman raportinkin perusteella. Tutkintotodistuksen antamisen jälkeen havaittuja puutteita opinnäytetyössä voitiin sinänsä osin pitää merkittävinä. Kysymys ei kuitenkaan ollut sellaisesta poikkeuksellisen vakavasta ja suunnitelmallisesta plagioinnista, vakavasta tutkimusvilpistä ja sepittämisestä kuin vuosikirjaratkaisun KHO 2016:68 tilanteessa. Esillä olevan opinnäytetyön yhteydet myös siihen luottamukseen, jota yliopistojen ja korkeakoulujen varsinaisen tutkimustoiminnan voitiin edellyttää nauttivan, olivat vähäisiä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ammattikorkeakoulun tekemän purkuhakemuksen.

Avainsanat