Lausunto lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta

30.8.2019 | Tiedotteet

Dnro 25/2019

Lausuntopyyntönne: VN/525/2018, 27.06.2019
LASTEN OSALLISTUMISOIKEUKSIEN TILANNEKUVAUS

Lausunnonantajia pyydetään tutustumaan tämän lausuntopyynnön liitteenä olevaan luonnokseen lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaukseksi sekä vastaamaan alla esitettyihin kysymyksiin soveltuvilta osin. Lausuntopyyntö on jaettu kahteen osaan: 1) Indikaattorikohtaiset huomiot, ja 2) Yleiset huomiot. Voitte vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai vain niihin kysymyksiin, jotka ovat oman toimintanne kannalta tai näkemyksenne mukaan keskeisimpiä.

1. Indikaattorikohtaiset huomiot

Indikaattori 1: Lasten ja nuorten oikeudesta osallistua päätöksentekoon säädetään kansallisessa perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä

Vastaako indikaattorin 1 tilannekuva omaa käsitystänne lasten osallistumisoikeuksien kannalta keskestä lainsäädännöstä?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 1 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:

Suomen Asianajajaliitto katsoo, että lainsäädännöllisesti lasten ja nuorten osallistumisoikeus on indikaattorissa esitetyn tilannekuvan mukainen. Suomen Asianajajaliitto toteaa kuitenkin, että täytäntöönpanossa ja käytännöissä on viranomaiskohtaisia eroja.

Indikaattoriin 1 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 1 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Muita huomioita indikaattoriin 1 liittyen:

Joulukuussa 2019 voimaan tulevan Lapsen tapaamista ja huoltoa koskevan lain muutosten osallistamista koskevien säännösten yhdenmukaista toteutumista tulisi seurata ja tarvittaessa ohjeistaa viranomaisia niin, että lasten osallistumiskäytännöt muodostuvat valtakunnallisesti samantasoisiksi.

Indikaattori 2: Lasten ja nuorten oikeus osallistua päätöksentekoon on nimenomaisesti sisällytetty monialaiseen kansalliseen strategiaan lasten oikeuksien toteuttamiseksi

Vastaako indikaattorin 2 tilannekuva omaa käsitystänne kansallisen lasten oikeuksien strategian tilanteesta?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Indikaattori 3: Jäsenvaltioon on perustettu riippumaton, lakisääteinen lasten oikeuksien instituutio

Vastaako indikaattorin 3 tilannekuva omaa käsitystänne lakisääteisen lasten oikeuksien instituution tilanteesta?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 3 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:
Indikaattoriin 3 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 3 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:

Lasten osallistumiseen eri sektoreilla liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti voisi olla lapsasiainvaltuutetun yhtenä toimialueena. Hyvät käytännöt ovat ideaali, joiden toteutuminen vaihtelee valtakunnallisesti riippuen resursseista, joiden tulisi olla asuinpaikasta riippumatta yhdenmukaisia.

Indikaattori 4: Jäsenvaltiossa on käytössä mekanismeja, joiden avulla lapset voivat käyttää osallistumisoikeuttaan turvallisesti oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä

Vastaako indikaattorin 4 tilannekuva omaa käsitystänne lasten käytössä olevista mekanismeista?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 4 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:
Indikaattoriin 4 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 4 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:

Lapsen kuulemista myös yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävissä rikos- ja lasten huolto- ja tapaamisasioissa tulisi kehittää samalla tavalla kuin on ehdotettu Laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 68 §:ssä. Asiaa ratkaisevan tuomarin harkinnan mukaan hänelle pitäisi antaa lapsen suostumuksella kuulla itse lasta vaikka oikeudenkäynnin ulkopuolella.

Menettelystä, jolla lapsi (ainakin 12 v. täyttänyt lapsi) voisi itse hankkia itselleen avustajan niin rikos- kuin siviiliasiassa, tulisi kehittää. Koska lasten tiedossa ei ole lapsiasiavaltuutetun toimenkuva, eivätkä lapset siten osaa kääntyä viranomaisten puoleen, täytyisi lapsen voida tietyissä asioissa itse voida pyytää itselleen asianajajaa, joka sitten tarpeen mukaan voisi pyytää prosessiedunvalvojan määräämistä lapselle.

Indikaattori 5: Käytössä on lapsiystävällisiä valitusmenettelyitä

Vastaako indikaattorin 5 tilannekuva omaa käsitystänne lasten käytössä olevista valitusmenettelyistä ja niiden lapsiystävällisyydestä?

o Kyllä, täysin
x Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 5 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:
Indikaattoriin 5 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 5 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Muita huomioita indikaattoriin 5 liittyen:

Kaikkien menettelyiden osalta on yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää, että seuranta-, ohjaus- ja vastausmekanismit ovat vakiintuneita ja tehokkaita, ja oikeutettujen valitusten johdosta toteutetut muutokset ovat osoitettavissa.

Indikaattorin 5 selosteessa ei ole lainkaan otettu kantaa perheoikeudellisiin kysymyksiin valitusoikeuden näkökulmasta.

Indikaattori 6: Lasten oikeus osallistua päätöksentekoon on sisällytetty lasten parissa työskentelevien ammattilaisten peruskoulutusohjelmiin

Vastaako indikaattorin 6 tilannekuva omaa käsitystänne lasten parissa työskentelevien ammattilaisten peruskoulutusohjelmien sisällöistä?

o Kyllä, täysin
x Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 6 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:
Indikaattoriin 6 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 6 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Muita huomioita indikaattoriin 6 liittyen:

Asianajajaliiton tiedon mukaan yliopistojen lasten oikeuksia koskevissa koulutusohjelmissa/kurssikokonaisuuksissa ei nimenomaisesti ja erityisesti opiskella tai opeteta lasten osallistumista omiin asioihinsa. Tämä johtunee siitä, että koko osallistuminen sellaisenaan on eri laeissa jokseenkin hajallaan. Suomen Asianajajaliitto viittaa tältä osin siihen, mitä edellä on lausuttu lasten osallistumista koskevien käytänteiden yhdenmukaistamisesta ja seurannasta valtakunnallisesti.

Indikaattori 7: Lapsille jaetaan tietoa heidän oikeudestaan osallistua päätöksentekoon

Vastaako indikaattorin 7 tilannekuva omaa käsitystänne lapsen oikeuksia koskevasta tiedotuksesta ja viestinnästä?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Jos tilannekuvassa on indikaattorin 7 osalta mielestänne puutteita tai korjattavaa, voitte tarkentaa vastaustanne:
Indikaattoriin 7 liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Indikaattoriin 7 liittyviä kehityskohteita, jotka tulisi mielestänne mainita arviointiraportissa:
Muita huomioita indikaattoriin 7 liittyen:

Vaikka edellä vastaus olikin “Kyllä täysin”, haluamme huomauttaa, että lapsille jaettavan tiedon ja tiedotuskanavien kanssa olisi oltava erityisen tarkkaan ajan hermolla. Lasten käyttämät mediat muuttuvat ja vaihtuvat. Lapsille suunnatun tiedotuksen tulisi keskittyä nimenomaan moderneihin some- ym. kanaviin, joita lapset käyttävät. Vrt. Jodel, Snapchat, Instagram, Ask.fi jne. Ns. viralliset tiedotuskanavat eivät usein tavoita lapsia.

Indikaattori 8: Lapset ovat edustettuina eri foorumeilla, mukaan lukien omien organisaatioidensa kautta, kouluissa sekä paikallisilla, alueellisilla ja kansallisilla hallintotasoilla

Vastaako indikaattorin 8 tilannekuva omaa käsitystänne lapsille tarkoitetuista osallistumisen foorumeista?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Indikaattori 9: Käytössä on lapsille suunnattuja palautemekanismeja koskien paikallisia palveluita

Vastaako indikaattorin 9 tilannekuva omaa käsitystänne lapsille suunnatuista paikallistason palautemekanismeista?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

Indikaattori 10: Lapsia tuetaan osallistumaan YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja olennaisten Euroopan neuvoston välineiden ja yleissopimusten seurantaan

Vastaako indikaattorin 10 tilannekuva omaa käsitystänne lasten osallistumisesta lapsen oikeuksia koskevien sopimusten ym. toimeenpanon seurantaan?

x Kyllä, täysin
o Kyllä, osittain
o Ei

 

Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2019

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI
Asianajaja Otto Ääri, Asianajotoimisto Juridicus Oy, Helsinki


Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijaryhmässä.