Lausunto HAIPA-hankkeen istuntosali- ja työpistevarusteluprojektista

7.8.2019 | Lausunnot

Dnro 24/2019
 
Lausuntopyyntönne 25.6.2019:
HAIPA-HANKKEEN ISTUNTOSALI- JA TYÖPISTEVARUSTELUPROJEKTI
 
Suomen Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:
 
Mitä AV-esitystekniikkaan liittyviä tarpeita on nyt ja tulevaisuudessa, kun aineistoa käsitellään sähköisesti?
 
Oikeudenkäynnin sähköisen käsittelyn onnistumisen ja joustavan sujumisen edellytys on jokaisen istuntosalin työpisteen (asianosaisen paikan) varustelu siten, ettei omien laitteiden asettelu, liittimien sovittaminen ja tuomioistuimen tekniikan käyttäminen vaadi erityistä teknistä osaamista.
 
Niiden liittimien ja pistorasioiden, joita saliin tulevan asianosaisen tai asiamiehen on tarkoitus käyttää, tulee olla näkyvillä ja liitännän laatu (usb, hdmi jne.) tulee olla selvästi merkitty. Siltä osin, kun laitteita kytketään päälle/ pois, on parempi käyttää mekaanisia kytkimiä merkkivaloineen kuin digitaalisia valikoiden ja vaihtoehtojen takaa löytyviä kytkentöjä.
 
Jokaisella käsittelyyn osallistuvalla pitää olla mahdollisuus saada oma tietokone tai tabletti ladattua ja omalta koneelta pitää pystyä näyttämään asiakirjoja/ powerpoint-esityksiä läsnäolijoille. Kahden eri laitteen käyttäminen pitää olla mahdollista, jotta toista voi käyttää kaikille näkyvän aineiston esittämiseen ja toista omien muistiinpanojen ja asiakirjojen tekemiseen ja järjestyksessä pitämiseen. Myös äänentoisto omalta koneelta pitää olla mahdollista toteuttaa.
 
Laitteiden helpon liitettävyyden takaamiseksi tuomioistuimessa pitää olla riittävä määrä vaihtoehtoisia liittimiä ja sovittimia AV-laitteisiin liittymistä varten. Näitä pitää myös suunnitelmallisesti päivittää tekniikan kehittyessä ja vanhojen liitäntöjen poistuessa käytöstä.
 
Äänentoistoon saleissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuultaessa henkilöitä todistelutarkoituksessa tai muutoin joko puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä.
 
Oma näyttö kullekin käsittelyyn osallistuvalle on parempi kuin isot monitorit/ valkokangas kulloinkin esitettävän aineiston näyttämisessä. Myös kaiuttimet näytön yhteydessä ja mahdollisesti kuulokeliitäntä jokaiselle salissa työskentelevälle ovat tarpeellisia.
 
Kuvaus siitä, mitä laitteita ja liitäntöjä istuntosaleissa on käytettävissä, miten ne on saliin aseteltu ja miten niitä käytetään olisi hyvä julkaista tuomioistuimen internetsivulla tai lähettää istuntokutsun mukana asianosaisille.
 
Mitä haasteita hallinto- ja erityistuomioistuinten AV-esitystekniikassa näette olevan tällä hetkellä?
 
Tämän hetken haasteet ovat arkisia, kuten sähköpistorasioiden riittävyys, omien tietokoneiden ja tuomioistuimen järjestelmien näyttö- ja ääniliitäntöjen yhteensopivuus sekä esitettävän AV-aineiston näkyminen ja kuuluminen kaikille. 
 
Mitä toivotte hallinto- ja erityistuomioistuinten AV-esitystekniikan järjestämisessä otettavan erityisesti huomioon?
 
Aineiston esittämisen ohjausta on hyvä perusteellisesti miettiä. Kuka istuntosalissa kulloinkin päättää näytettävän aineiston tai sen osan, miten HAIPA-järjestelmässä olevasta aineistosta voidaan osoittaa tai korostaa tiettyä kohtaa ja miten tietyn kohdan löytäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun esitettävänä on laajoja monisivuisia dokumentteja, teknisiä piirustuksia tai karttoja. Myös video- ja äänitallenteiden esittämisen ohjaus voi vaatia erityisjärjestelyjä huomion kiinnittämiseksi olennaiseen kohtaan.
 
Hallinto-oikeuksissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että Suomen ulkomaan edustustoilla on riittävät tekniset valmiudet ulkomailla olevan henkilön kuulemiseen. Olisi syytä selvittää millaiset valmiudet edustustoilla tällä hetkellä on tällaisen kuulemisen järjestämiseen.
 
Asianajajaliiton edustajat osallistuvat mielellään asiaa koskeviin työryhmiin sekä erilaisiin kokeiluihin ja demoihin.
 
Helsingissä 7. päivänä elokuuta 2019 
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja
 
 
LAATI Asianajaja Kari Jaatinen, Asianajotoimisto Kari Jaatinen, Helsinki
 
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmässä.