Ulosottotoimesta tulee Ulosottolaitos

20.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulosottotoimi organisoidaan yksiportaiseksi. Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos.

Uudistuksen tavoitteena on ulosottotoimen tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen oikeusturvaa vaarantamatta. Siirtymällä yhden viraston ulosotto-organisaatioon ja keskittämällä toimintoja saadaan resurssit nykyistä tehokkaammin ja joustavammin käyttöön. Uudistuksessa myös ulosoton täytäntöönpanotehtävät jaetaan uudella tavalla henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan.

Perustäytäntöönpanossa käsitellään rutiiniluonteisia ulosottoasioita, laajassa täytäntöönpanossa käsitellään vaativampia ja enemmän harkintavaltaa sisältäviä asioita. Erityistäytäntöönpano puolestaan vastaa nykyistä ulosoton erikoisperintää. Laajan täytäntöönpanon ulosottotehtävät toimitetaan alueellisissa ulosottoyksiköissä. Perustäytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon tehtävät taas käsitellään valtakunnallisissa toimintayksiköissä.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin ulosoton rakenneuudistukseen liittyvän ulosoton organisaatiomuutoksen ja täytäntöönpanon jakamisen toimivuutta ja vaikutuksia sekä antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurannassa ja selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota uudistuksen vaikutuksiin velallisten ja velkojien asemaan, oikeusturvaan ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen sekä täytäntöönpanon laatuun, asiantuntemukseen ja perintätulokseen samoin kuin uudistuksella tavoiteltuihin säästöihin.

Ulosottolaitoksen nykyiseen toimipisteverkostoon ei tule muutoksia uudessa organisaatiossa lain voimaantulon johdosta. Toimipisteverkoston säilyttäminen nykyisellään on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Toimipaikoista säädetään erikseen oikeusministeriön asetuksella.

Presidentti vahvisti muutoksen presidentin esittelyssä 19.6.2019. Organisaatiouudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2020.

Ulosottotoimesta tulee Ulosottolaitos

Avainsanat