Rikoshyödyn poisottamisen tehostamisesta työryhmämietintö

14.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Takavarikon, vakuustakavarikon ja verotakavarikon erilaiset käyttötilanteet ja toimenpiteiden kohdentaminen rikoksesta tosiasiallisesti hyötyneisiin tahoihin olisi otettava huomioon heti esitutkinnan alkuvaiheessa. Näihin johtopäätöksiin tultiin oikeusministeriön asettamassa rikoshyödyn poisottamista pohtineessa työryhmässä, jonka käytännön toteutus annettiin toimeksi Valtakunnanvoudinvirastolle.

Työryhmä sai työnsä päätökseen keväällä 2019 ja se esitti raportissaan rikoshyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi toimenpiteitä sekä pohti aihepiiriin liittyviä ongelmakohtia.

Taloudellisen hyödyn saaminen on usein kannustin rikolliseen toimintaan. Siksi rikosten tuottaman hyödyn entistä tehokkaampi ottaminen pois rikoksentekijöiltä on samalla keino vähentää rikollisuutta.

Rikoshyödyn poisottamisen parissa työskentelee useita viranomaisia, joita ovat muun muassa esitutkintaviranomaiset, syyttäjäviranomainen, ulosottoviranomainen sekä Verohallinto.

Virkamiesten koulutusta ja tietoisuutta tulee lisätä

“Rikoshyödyn jäljittäminen ja poisottaminen on monimutkainen ja vaativa tehtäväkenttä, jossa mikään viranomainen ei menesty yksin. Viranomaisyhteistyön ohella osaamistasoa ja tietoisuutta toimintatavoista tulee nostaa koulutuksella”, toteaa hankkeen puheenjohtaja, johtava hallintovouti Veikko Minkkinen Valtakunnanvoudinvirastosta.

Yhteistyöhankkeen tehtävänä oli tuottaa viranomaisten käyttöön koulutusmateriaalia, jonka avulla rikoshyödyn jäljittämisen eri vaiheita voidaan harjoitella. Valtakunnanvoudinvirasto järjesti jo keväällä 2019 hankkeeseen pohjautuen koulutusta ulosoton erikoisperintäpäivillä, jossa olivat edustettuina myös yhteistyöviranomaiset.

Säädöksiin tarvitaan tarkennuksia

Yhteistyön ja koulutuksen lisäksi hankkeessa esitettiin joitakin muutoksia lainsäädäntöön. Hankkeen raportin mukaan muun muassa esitutkintaviranomaisilla tulisi olla mahdollisuus saada ulosottomieheltä virka-apua valtiolle menetetyksi tuomitun omaisuuden myyntiin.

Työryhmä suositteli myös ulosottomyyntiä tai -tilitystä koskevan rauhoitusajan säätämistä eräissä takavarikkotapauksissa. Työryhmässä käsiteltiin niin ikään esitutkintaviranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista ulosottoviranomaiselle. Tämä on jo mahdollista voimassa olevan lainsäädännön perusteella edellyttäen, että tietojenantamisella on jokin liityntä kyseiselle viranomaiselle säädettyyn tehtävään. Työryhmä kuitenkin katsoi, että tietojenantamisen perusteita voisi olla syytä tarkentaa joiltakin osin myös lainsäädäntötasolla.

Viranomaisyhteistyöhanke rikoshyödyn jäljittämiseen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi liittyy harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan vuosille 2016–2020. Työryhmässä olivat edustettuina Valtakunnanvoudinviraston ja Pirkanmaan ulosottoviraston lisäksi Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Tulli, Rajavartiolaitos ja Verohallinto.

Tiedote: Rikoshyödyn poisottaminen edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä ja virkamiesten kouluttamista

 

Avainsanat