Unionin tuomioistuimessa aletaan soveltaa uusia sääntöjä, jotka koskevat valituslupaa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan

10.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valituslupa voidaan myöntää kokonaan tai osittain vain, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys

Euroopan unionin tuomioistuinrakenteen uudistuksen yhteydessä unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat tarkastelleet niille kuuluvaa toimivaltaa kokonaisuutena ja tutkineet, olisiko tarpeen tehdä joitakin muutoksia etenkin muutoksenhakuasioiden käsittelyyn unionin tuomioistuimessa.
Kyseisestä tutkinnasta on ilmennyt, että asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan ensiksi riippumattomassa valituslautakunnassa ja tämän jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa, tehdään suuri määrä valituksia, ja että unionin tuomioistuin hylkää monia tällaisia valituksia sen vuoksi, että niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi tai että ne ovat selvästi perusteettomia.
Jotta unionin tuomioistuin voi keskittyä asioihin, jotka edellyttävät sen täysimääräistä huomiota, hyvän oikeudenkäytön vuoksi on siis ehdotettu, että tällaisia asioita koskevien valitusten osalta otetaan käyttöön menettely, jonka mukaan unionin tuomioistuin voi myöntää valitusluvan kokonaan tai osittain vain, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys.
Tämän seurauksena Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa1 ja unionin tuomioistuimen työjärjestystä on muutettu. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.5.2019.3
Uusien sääntöjen mukaan sellaisista unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista, jotka koskevat jonkun seuraavan viraston riippumattoman valituslautakunnan ratkaisua, tehtyjen valitusten tutkinta edellyttää unionin tuomioistuimen myöntämää valituslupaa:

  • Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Alicante, Espanja)
  • Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) (Angers, Ranska)
  • Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (Helsinki, Suomi)
  • Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (Köln, Saksa).

Näissä asioissa valituskirjelmään on liitettävä valituslupahakemus, jonka pituus saa olla enintään seitsemän sivua ja jossa valittajan on selostettava selkeästi valituksen kohteena oleva unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys. Jollei tällaista hakemusta ole tehty, valitus itsessään jätetään tutkimatta.
Jos valituslupahakemus täyttää asetetut muotovaatimukset, unionin tuomioistuin ratkaisee sen, voidaanko valituslupa myöntää, viipymättä perustellulla määräyksellä, joka julkaistaan unionin tuomioistuimen internetsivustolla. Kyseisen ratkaisun antaa esittelevän tuomarin ehdotuksesta ja julkisasiamiestä kuultuaan tätä varten erityisesti perustettu jaosto, jonka puheenjohtajana on unionin tuomioistuimen varapresidentti ja johon kuuluvat lisäksi esittelevä tuomari ja sen kolmen tuomarin jaoston puhteenjohtaja, johon esittelevä tuomari oli sijoitettu sinä päivänä, jona valituslupahakemus tehtiin.
Valitusluvan myöntämisestä annettu määräys ja valituskirjelmä annetaan tiedoksi unionin yleisessä tuomioistuimessa käsitellyn asian asianosaisille ja, jos valituslupa on myönnetty osittain, määräyksessä täsmennetään ne valitusperusteet tai valituksen osat, joihin vastauskirjelmän on kohdistuttava.
Unionin tuomioistuimen kirjaaja ilmoittaa valitusluvan myöntämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle sekä tämän lisäksi jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan komissiolle silloin, kun nämä eivät ole olleet asianosaisina unionin yleisessä tuomioistuimessa käsitellyssä asiassa.

Tiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments