Työtapaturman seurannaisvahingot voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

18.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Syy-yhteys – Seurannaisvahinko

A kaatui työmatkalla 9.11.2016,
jolloin hänen vasen nilkkansa murtui. Vakuutuslaitos myönsi hänelle
työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia vasemman jalan
ulkokehräksen murtuman johdosta.

Vasemman ulkokehräksen murtumaa
hoidettiin kipsillä. Ultraäänitutkimuksessa todettiin A:n laskimoissa
tuoretta tukosta ja säären laskimotulehduksen hoidoksi määrättiin
Xarelto-lääkitys. Vakuutuslaitos pyysi asiassa tapaturma-asiain
korvauslautakunnan lausunnon kipsihoitoa seuranneen laskimotukoksen
korvattavuuden osalta.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki
tuli voimaan 1.1.2016. Sitä ennen voimassa olleessa
tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) ei ollut säännöstä niin sanottujen
seurannaisvahinkojen korvaamisesta. Tästä huolimatta
tapaturmavakuutuslain soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä
tapaturmasta johtuneen vamman seurauksena aiheutunut muu vamma tai
sairaus on oikeuttanut korvaukseen, jos sen on tiedetty voivan kehittyä
sitä edeltäneen tapaturmavamman seurauksena. Edelleen tapaturmaa
hoidettaessa tai tutkittaessa syntyneiden komplikaatioiden on katsottu
aiheutuneen tapaturmasta, jolloin ne ovat kuuluneet tapaturmavakuutuksen
perusteella korvattavien vahinkojen piiriin (esimerkiksi KKO 2010:65 ja KKO 2011:29).

Vakuutusoikeus
toteaa, että vaikka työtapaturma- ja ammattitautilakiin ei sisälly
nimenomaista säännöstä, jonka mukaan seurannaisvahingot on korvattava
työtapaturman aiheuttamana vammana tai sairautena, ei työtapaturma- ja
ammattitautilaista tai sen esitöistä ilmene, että tapaturmavakuutuslakia
koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä olisi ollut tältä osin tarkoitus
muuttaa.