Osakkeiden vastikkeeton luovutus oikeutti luovutustappioon verotuksessa

1.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:
Tulovero – Luovutusvoittovero – Luovutustappio – Luovutus – Luovutushinta – Vastike – Kauppahinta nolla euroa

A oli 30.12.2016 allekirjoitetulla
kauppakirjalla myynyt 163 207 kappaletta X Oy:n osakkeita yhtiön
toimitusjohtajalle. Kauppahinta oli ollut nolla euroa. A oli merkinnyt
osakkeet vuosina 2009–2016 yhteensä 245 686 eurolla.

Asiassa oli
hallinto-oikeudessa kysymys siitä, pidettiinkö osakkeiden kauppaa
sellaisena luovutuksena, johon tulevat sovellettavaksi tuloverolain
luovutusvoiton ja -tappion verotusta koskevat säännökset, kun
kauppahinta oli ollut nolla euroa.

Hallinto-oikeus totesi, että
tuloverolaissa ei ole tarkempaa määritelmää sille, mitä lain
säännöksissä tarkoitetaan luovutuksella. Pääsääntöisesti luovutuksessa
omaisuuden omistaja luovuttaa omaisuuden omistusoikeuden vastiketta
vastaan. Lain sanamuodosta ei kuitenkaan voida päätellä, että se koskisi
ainoastaan vastikkeellisia luovutuksia. Osakekaupan osapuolet eivät
olleet sukulaisia eikä olosuhteista muutoinkaan käynyt ilmi, että
osakkeet olisi luovutettu lahjoitustarkoituksessa. A oli myös esittänyt
selvitystä niistä perusteista, miksi sovittu kauppahinta oli ollut nolla
euroa. Asiassa ei oltu väitettykään, että kysymys olisi ollut
alihintaisesta kaupasta tai esimerkiksi veron kiertämiseen liittyvästä
tilanteesta. Vaikka A ei ollut saanut osakkeiden luovutuksessa
konkreettista vastiketta, niin pelkästään tällä perusteella ei voitu
katsoa, että kysymys ei ollut tuloverolaissa tarkoitetusta
luovutushinnasta.

Kuvatuissa oloissa osakkeiden kauppaan tuli
sovellettavaksi tuloverolain luovutusvoittoa ja -tappiota koskevat
säännökset, jotka oli otettava huomioon A:n verovuoden 2016
verotuksessa.