Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen alennusmyyntihinnoittelun kieltämisestä

10.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Kuluttaja-asiamies > L-Fashion Group Oy

kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – harhaanjohtavuus

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että
markkinaoikeus kieltää L-Fashion Group Oy:tä (jäljempänä myös vastaaja)
100.000 euron sakon uhalla kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa
jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden
markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa
käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen
hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa
edeltävän kahden kuukauden aikana peritty.
– – –
39. Markkinaoikeus toteaa, että
kuluttaja-asiamiehen kirjallisten todisteiden 1 ja 2 perusteella
kummankaan tuotteen yhteydessä ei ole vastaajan verkkosivuilla sinänsä
kerrottu kysymyksessä olevan edellisen myyntikauden tuote taikka
poistotuote. Muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella
keskivertokuluttajan on kuitenkin katsottava tällaisten tuotteiden
osalta ymmärtävän, että tuotteiden pääasiallisen myyntikauden jälkeen
ilmoitettu myyntihinta ei ole osoittanut vastaajan tuotteiden hintojen
normaalitasoa, vaan myyntihinta yhdessä vertailuhinnan kanssa on
osoittanut kuluttajan saaman hintaedun. Ylivedetyn, pienemmällä
kirjasimella ilmaistun vertailuhinnan perusteella kuluttaja on siten
saanut tiedon siitä, mikä on ollut kysymyksessä olevan kausituotteen
alkuperäinen hintataso ja kuluttajan tosiasiallisesti saama etu hänen
ostaessaan mainitun tuotteen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella
markkinaoikeus katsoo, että tällaisella tiedolla on kuluttajalle
merkitystä. Sovellettavien kuluttajansuojalain säännösten ei ole siten
nyt esillä olevassa asiassa katsottava olevan esteenä sille, että
kuluttajalle annettaisiin tietoa kausituotteen alkuperäisestä hinnasta
vielä sen jälkeen, kun kuluttaja-asiamiehen esittämä kahden kuukauden
ajanjakso on kulunut alkuperäisen hinnan perimisestä.
40. Edellä todetun perusteella
markkinaoikeus katsoo, että nyt esillä olevassa asiassa, joka koskee
kahta vastaajan verkkosivuilla myynnissä ollutta kesäkauden
juoksukenkää, keskivertokuluttajalle ei ole myyntihinnan ohessa olevaa,
vastaajan aikaisemmin perimää vertailuhintaa käyttämällä vihjattu
harhaanjohtavasti, että kyseessä oleva myyntihinta oli edullinen, vaan
kyse on ollut todellisesta hintaedusta. Markkinaoikeus katsoo, että
vastaajan menettely ei ole tullut harhaanjohtavaksi kuluttaja-asiamiehen
esittämällä tavalla kaksi kuukautta sen jälkeen, kun korkeampaa hintaa
ei ole enää peritty. Vastaajan markkinoinnin ei ole katsottava tulleen
harhaanjohtavaksi myöhemminkään nyt kysymyksessä olevalla ajanjaksolla
eli huhtikuun alkuun 2017 mennessä, sillä kyse on kokonaisuudessaan
ollut kyseisen kahden juoksukengän pääasiallisen myyntikauden
jälkeisestä ajasta. Asiaa ei ole myöskään arvioitava toisin Fannie
Li-ning -juoksukengän osalta sen vuoksi, että tammikuusta 2017 lukien
hintavertailu on kohdistunut kesäkuussa 2016 perittyyn hintaan 89,95
euroon, vaikka tuotteen hintaa oli jo kertaalleen alennettu 69,95
euroon.