KHO:n ratkaisu ryhmäeläkevakuutuksen kollektiivisuudesta

2.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:43

Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Palkka – Vakuutusmaksun määräytymisen peruste – Yrittäjäasemassa oleva henkilöosakas – Muut henkilöosakkaat

X Oy oli ottanut
ryhmäeläkevakuutuksen, jossa vakuutettavan eläkeryhmän oli muodostanut
toimitusjohtajana toiminut enemmistöosakas A, osastojen päällikköinä
toimineet muut yhtiön henkilöosakkaat B, C, D ja E sekä työntekijä F,
joka ei ollut osakasasemassa yhtiössä. Toimitusjohtaja A kuului
yrittäjän eläkelain soveltamisalaan ja muut vakuutetut työntekijän
eläkelain soveltamisalaan. Vakuutusmaksun perusteena oli A:n osalta
hänelle maksetun palkan ja hänelle jaettujen osinkojen yhteismäärän
nojalla arvioitu ansiotaso. Muiden vakuutettujen osalta vakuutusmaksun
perusteena oli heille maksettujen palkkojen nojalla arvioitu ansiotaso.

Toimitetussa
verotarkastuksessa oli katsottu, ettei X Oy:n ottama ryhmäeläkevakuutus
ollut kollektiivinen, koska vakuutusmaksujen määräytymisperuste ei
ollut kaikkien vakuutettujen osalta yhdenmukainen. Yhtiölle oli
verotarkastuskertomuksen perusteella maksuunpantu toimittamatta jätetyt
ennakonpidätykset sekä suorittamatta jääneet työnantajan
sosiaaliturvamaksut viivästysseuraamuksineen ja veronkorotuksineen.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että vakuutettuihin henkilöihin soveltuvien
eläkelakien säännöksissä työtulojen perusteet oli määritelty eri tavoin.
X Oy:n ei ollut katsottava menetelleen virheellisesti, kun se oli
vapaaehtoista ryhmäeläkevakuutusta ottaessaan määrittänyt
henkilöosakkaiden ansiotasot heihin soveltuvien eläkelakien mukaisin
perustein. Tämän vuoksi X Oy:n ottama vapaaehtoinen ryhmäeläkevakuutus
oli katsottava kollektiiviseksi eläkevakuutukseksi. Vuodet 2012–2014.