Eu:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

2.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – Asetus (EU) N:o 604/2013 – 18 artiklan 1 kohdan b–d alakohta – 23 artiklan 1 kohta – 24 artiklan 1 kohta – Takaisinottomenettely – Vastuuperusteet – Toisessa jäsenvaltiossa esitetty uusi hakemus – 20 artiklan 5 kohta – Käynnissä oleva määrittelymenettely – Hakemuksen peruuttaminen – 27 artikla – Oikeussuojakeinot

Yhdistetyissä asioissa C‑582/17 ja C‑583/17 ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat).

1        Ennakkoratkaisupyynnöt
koskevat kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön
johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013
(EUVL 2013, L 180, s. 31; jäljempänä Dublin III ‑asetus) tulkintaa.

2        Nämä
pyynnöt on esitetty asioissa, joissa asianosaisina ovat
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (turvallisuus- ja
oikeusministeriön valtiosihteeri, Alankomaat; jäljempänä valtiosihteeri)
ja Syyrian kansalaiset H. ja R. ja jossa on kyse siitä, että viimeksi
mainittujen kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia ei otettu
käsiteltäväksi.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen
vahvistamisesta 26.6.2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EU) N:o 604/2013 on tulkittava siten, että kolmannen maan
kansalainen, joka on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen ensimmäisessä jäsenvaltiossa, lähtenyt tämän jälkeen tästä
jäsenvaltiosta ja sitten esittänyt uuden kansainvälistä suojelua
koskevan hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa

–        ei
lähtökohtaisesti voi tässä toisessa jäsenvaltiossa tämän asetuksen
27 artiklan 1 kohtaan perustuvan, häntä koskevaa siirtopäätöstä koskevan
muutoksenhaun yhteydessä vedota mainitun asetuksen 9 artiklassa
ilmaistuun vastuuperusteeseen

–        voi
poikkeuksellisesti tällaisen muutoksenhaun yhteydessä vedota tähän
vastuuperusteeseen saman asetuksen 20 artiklan 5 kohdan kattamassa
tilanteessa, jos tämä kolmannen maan kansalainen on toimittanut pyynnön
esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, joiden
perusteella on ilmeistä, että tätä jäsenvaltiota on pidettävä hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevana jäsenvaltiona mainitun vastuuperusteen
mukaisesti.

Linkki asioihin C-582/17 ja C-583/17