EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

8.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Köln (Kölnin alueellinen
alioikeus, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 5 artiklan
3 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Wolgang Pauels ja
lentoliikenteen harjoittaja Germanwings GmbH ja jossa on kyse viimeksi
mainitun kieltäytymisestä suorittaa korvausta kyseiselle matkustajalle,
jonka lento oli viivästynyt pitkäaikaisesti.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan
asetuksen N:o 261/2004 johdanto-osan 14 perustelukappaleen valossa, on
tulkittava siten, että lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen,
kuten roskan, aiheuttama renkaan vaurioituminen kuuluu tässä
säännöksessä tarkoitetun poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan.

Lentoliikenteen
harjoittajan, jonka lento on viivästynyt pitkäaikaisesti tällaisen
poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, on kuitenkin vapautuakseen sillä
asetuksen N:o 261/2004 7 artiklan nojalla matkustajia kohtaan olevasta
korvausvelvollisuudesta osoitettava, että se on hyödyntänyt kaiken
käytettävissään olevan henkilökunnan ja kaluston sekä taloudelliset
keinot välttääkseen sen, että lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan
esineen, kuten roskan, vaurioittaman renkaan vaihto johtaa tällaiseen
asianomaisen lennon pitkäaikaiseen viivästymiseen.

Linkki asiaan C-501/17