Asianajaja erotettiin liitosta

3.4.2019 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut liitosta Olli Santasen. Valvontalautakunta teki ratkaisunsa täysistunnossa 22.3.2019. Valvontalautakunta määräsi erottamista koskevan päätöksen noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.
 
Santasen erottamisen perusteena oli yhdeksän eri kantelijan tai tuomioistuimen vireille saattamaa valvonta-asiaa, joissa Santasen todettiin menetelleen sekä työtehtävissään että vapaa-ajallaan lukuisilla eri tavoilla hyvän asianajajatavan vastaisesti. Santanen oli muun muassa käyttänyt epäasiallista kieltä eri tahoille lähettämissään sähköpostiviesteissä ja omilla Facebook-sivuillaan sekä arvostellut epäasiallisesti ja osittain myös uhkaavasti tuomioistuinlaitoksen edustajia. Santanen ei ollut myöskään asianmukaisesti hoitanut eri päämiestensä toimeksiantoja jättämällä muun muassa hakematta päämiehelleen oikeusapua ja oikeusturvapäätöstä, toimittamalla vakavasti puutteellisen hakemuksen käräjäoikeuteen, jättämällä toimittamatta päämiehen lääkärintodistuksen tuomioistuimelle sekä laiminlyömällä velvollisuutensa antaa vastapuolelle tilaisuuden asian sovinnolliseen selvittämiseen. Santanen laiminlöi myös velvollisuutensa vastata valvontalautakunnalle hyvän asianajajatavan edellyttämällä tavalla avoimesti, totuudenmukaisesti ja määräajassa. 
 
Valvontalautakunta katsoi Santasen toimintaan liittyvän asianajajista annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua tahallista toisen oikeutta loukkaavaa menettelyä, 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja raskauttavia seikkoja sekä toistuvaa hyvän asianajatavan vastaista menettelyä. Lisäksi Santasen menettelyn katsottiin olevan omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa ja vähentämään luottamusta asianajakuntaan. 
 
Valvontalautakunnan ratkaisut eivät ole lainvoimaisia, ja niistä on mahdollisuus valittaa Helsingin hovioikeuteen.
 
Asiaan liittyvät julkiset ratkaisuselosteet toimitetaan toimittajille pyynnöstä. 
 
Lisätiedot:
Valvontajohtaja Pia Kauppinen, puh. 040 768 7656, pia.kauppinen@valvontalautakunta.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, puh. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi