Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista

25.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen kaikissa tilanteissa.

Lunastettavasta omaisuudesta
suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua
markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta.
Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka
perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi
markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin
erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen.

Kiinteistöarviointiin
sisältyvien epävarmuustekijöiden vuoksi täyden korvauksen vaatimus ei
välttämättä aina toteudu. Työryhmä toteaa, että tämän riskin
poistamiseksi lakiin voitaisiin ottaa säännös lunastuskorvauksen
korottamisesta laissa säädettävällä prosenttiosuudella.

Asunto- ja elinkeinotakuuseen laajennus

Lunastuslain
niin sanotun asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa työryhmä esittää
laajennettavaksi siten, että se koskisi nykyisestä poiketen kaikkia
lunastustilanteita. Tarkoitus on vahvistaa omistajan oikeutta
korvaukseen, kun on kyse omana asuntona käytetystä kiinteistöstä tai
ammattitoiminnassa välttämättömästä omaisuudesta.

Ehdotuksen
mukaan asunto- ja elinkeinotakuu koskisi vakituisena asuntona käytettyjä
ja vapaa-ajan kiinteistöjä sekä ammattitoimintaan käytettyjä
kiinteistöjä. Näissä tilanteissa korvaus tulisi määrätä markkina-arvosta
riippumatta vähintään niin suureksi, että sillä on mahdollista hankkia
paikkakunnalta vastaavan asumis- tai elinkeinohyödyn tarjoava kohde.

Asunto-
ja elinkeinotakuu koskisi luonnollisten henkilöiden ohella heidän
yritysmuotoisesti harjoittamaansa toimintaa. Takuu ei koskisi
sijoitusomaisuutta eikä myöskään laajempaa teollisuus- ja
yritystoimintaa.

Asemakaavoitukseen liittyvä arvonleikkaus poistettaisiin

Nykyisin
eräissä kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa osa tulevaan
asemakaavoitukseen liittyvistä odotusarvoista jätetään korvauksen
ulkopuolelle. Työryhmä esittää tähän liittyvän arvonleikkaussäännöstön
kumoamista. Muutos merkitsisi sitä, että korvaus määräytyisi jatkossa
lunastusajankohdan täyden markkina-arvon perusteella.

Arvonleikkaussääntelyn
kumoaminen varmistaisi täyden korvauksen vaatimuksen toteutumisen myös
kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa ja parantaisi
maanomistajien oikeusasemaa.

Menettelyä yksinkertaistettaisiin

Lunastustoimikunnan
kokoonpanoa koskevia säännöksiä työryhmä esittää tarkistettavaksi
siten, että uskottujen miesten kutsuminen ei olisi enää välttämätöntä
kaikissa tilanteissa. Asianosaisella olisi kuitenkin oikeus vaatia
uskottujen miesten kutsumista.

Lisäksi lakiin esitetään tehtäväksi lunastuskorvauksen maksamis- ja tallettamismenettelyä yksinkertaistavia muutoksia.

Tiedote: Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista

Työryhmän mietintö (pdf)