Tiedot Turkin vankilaoloista muodostivat esteen suostua luovutuspyyntöön

20.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:26

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
Euroopan unionin oikeus

Liettuan kansalainen A oli tuomittu
Turkissa vankeusrangaistukseen siellä tekemästään rikoksesta. Turkki
pyysi Suomea luovuttamaan hänet rangaistuksen täytäntöönpanoa varten.

Kun
A ei asunut pysyvästi Suomessa, unionin kansalaisuus ei estänyt hänen
luovuttamistaan eikä myöskään edellyttänyt sen selvittämistä, voisiko
hän suorittaa rangaistuksen Liettuassa. (Ks. KKO 2019:12)

A
vastusti luovuttamista muun ohella sillä perusteella, että hän joutuisi
epäinhimillisesti kohdelluksi Turkin vankilaolosuhteiden vuoksi. Unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltion on tarkistettava,
ettei unionin kansalaisen luovuttamisella loukata Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 19 artiklassa taattuja oikeuksia. Todettuaan, että
kansainvälisen selvityksen mukaan olosuhteet Turkin vankiloissa voivat
olla epäinhimilliset, Korkein oikeus pyysi Turkilta lisäselvitystä
vankilaolosuhteista siinä vankilassa, johon A oli tarkoitus sijoittaa.
Pyydettyä lisäselvitystä ei annettu.

Korkein oikeus katsoi, että
A:lla oli luotettavasti todennettu ja todellinen vaara epäinhimillisestä
kohtelusta, jos hänet luovutetaan Turkkiin. Oikeusministeriölle
antamassaan lausunnossa Korkein oikeus katsoi, ettei luovutuspyyntöön
voitu suostua.