Selvitys ehdottaa oikeusministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen hallinnollista yhdistämistä

29.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvityksessä tarkasteltiin tietosuojavaltuutettua, lapsiasiavaltuutettua, tasa-arvovaltuutettua, yhdenvertaisuusvaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia Heunia.

Oikeusministeriössä on
valmistunut selvitys ministeriön yhteydessä toimivien valtuutettujen ja
muiden itsenäisten toimijoiden hallinnollisesta yhdistämisestä.
Hallintotehtävien kokoamisella voitaisiin ohjata resursseja entistä
enemmän toimijoiden sisältötyöhön.

Selvityksen tavoitteena
oli selvittää vaihtoehtoja toimintojen hallinnollisesta kokoamisesta
yhteen siten, että toimijoiden itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä
niiden tehtäväkenttää muuteta. Selvityksen laati varatuomari Juhani Jokinen.

Selvityksen
mukaan tehtävien yhteen kokoamisella saavutettaisiin synergiaetuja ja
resursseja voitaisiin kohdistaa tehokkaammin kunkin erillisviraston
perustehtävään. Muutoksella voitaisiin myös vahvistaa erillisvirastojen
itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Lisäksi vaikuttavuus paranisi, kun
henkilöstön ja johdon käyttämä työaika tukitehtäviin vähenisi.

Selvityksessä
ehdotetaan kahta vaihtoehtoista mallia hallintojen yhdistämiseen.
Ensimmäisessä tietosuojaviranomaisesta muodostettaisiin virasto, jonka
hallinto hoitaisi myös muiden erillisvirastojen hallinto- ja
tukitehtäviä. Toisessa mallissa perustettaisiin uusi
oikeushallintovirasto hoitamaan erillisvirastojen hallintoasioita.

Selvityksen
mukaan tietosuojaviraston perustaminen on perusteltu, jos painotetaan
tarvetta muuttaa tietosuojaviranomainen virastoksi, mitä sen tehtävien
luonne ja yhteiskunnallinen painoarvo puolustaisivat. Erillisvirastojen
toisiinsa kohdistaman valvonnan puolueettomuuden ja riippumattomuuden
varmistamiseksi malli edellyttäisi kuitenkin toimivallan tarkkaa
määrittelyä.

Mallissa, jossa perustettaisiin erillinen
oikeushallintovirasto, hallintoasioiden valmistelun ja päätöksenteon
vastuut olisivat selvityksen mukaan selkeämmin järjestettävissä.
Oikeushallintovirasto tukisi myös paremmin erillisvirastojen toisiinsa
kohdistaman valvonnan puolueettomuutta.

Kummassakin mallissa
kirjanpitoyksikkötehtävät siirtyisivät uudelle virastolle, mutta
virkaehtosopimusasiat säilyisivät oikeusministeriöllä. Omista
viestintätehtävistään erillisvirastot vastaisivat jatkossakin itse.

Selvitys on lähetetty lausunnolle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.5.2019 saakka.

Selvitys ehdottaa oikeusministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen hallinnollista yhdistämistä