Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksia parannetaan

18.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n lapsidirektiivin edellyttämät muutokset lainsäädäntöön tulevat voimaan 11. kesäkuuta 2019.

Rikoksesta epäiltyjen
tai syytettyjen lasten oikeuksia rikosprosessin aikana parannetaan ja
yhtenäistetään EU-maissa.

Poliisin velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen
oikeuksistaan täydennetään. Alle 18-vuotiaalle rikoksesta epäillylle on
ilmoitettava muun muassa hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä
kuulustelussa. Poliisin on myös ilmoitettava alaikäiselle vapautensa
menettäneelle käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista,
kuten matkustuskiellosta.

Lakiin lisätään säännökset
tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa alaikäiselle syytetylle hänen
oikeuksistaan. Hänelle on ilmoitettava muun muassa siitä, että hänen
yksityisyytensä suojaamiseksi asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa
yleisön läsnä olematta.

Eurooppalaiseen pidätysmääräysmenettelyyn
liittyen täydennetään säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa
luovutettavaksi pyydetylle alaikäiselle hänen oikeuksistaan.

Jatkossa
syyttäjällä on velvollisuus tehdä seuraamusselvityspyyntö myös silloin,
jos nuori epäilty on ulkomaan kansalainen ja hänen vakinainen asuntonsa
on muualla kuin Suomessa. Pyyntöä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos
seuraamusselvityksen laatimatta jättäminen on perusteltua tapauksen
olosuhteissa ja sopusoinnussa nuoren rikoksesta epäillyn edun kanssa.
Seuraamusselvityksessä arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan
edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle
18-vuotias tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista
tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Säännökset muuttuvat
niin, että tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt voidaan
edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se on
perusteltua ottaen huomioon hänen olosuhteensa eikä tämä ole alle
18-vuotiaan tutkintavangin edun vastaista.

Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksia parannetaan