Kasvihuonepäästöjen vähentymistä ei voitu intressivertailussa huomioida yleisen edun kannalta merkityksellisenä hyötynä

12.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:37

Vesitalousasia – Pohjavesi – Energiakaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Intressivertailu – Yleinen etu – Ilmastonmuutos – Kasvihuonekaasupäästöt

Hankkeen tarkoituksena oli
korvata valittajien omistamalla kiinteistöllä sijaitsevan
asuinrakennuksen öljylämmitysjärjestelmä maalämmöllä energiakustannusten
pienentämiseksi. Hanketta varten kysymyksessä olevan kiinteistön
kallioperään oli tarkoitus porata energiakaivo noin 180 metrin
syvyyteen. Energiakaivo tulisi sijoittumaan pohjavesialueelle pohjaveden
varsinaiselle muodostumisalueelle. Hankkeen toteuttaminen edellytti
siten vesilain nojalla myönnettävää lupaa.

Vesitalousluvan myöntämisen edellytyksiä arvioitiin vesilain 3 luvussa säädetyn intressivertailun perusteella.

Valittajat
olivat vedonneet yleisen edun näkökulmasta siihen, että hanke toteutti
osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tavoitteita.
Intressivertailussa huomioon otettavilla yleisillä eduilla tarkoitettiin
vesilain 3 luvun 6 §:ssä hankkeeseen välittömästi liittyviä
konkreettisia hyötyjä. Lain esitöissä esimerkkeinä yleisistä eduista
mainittiin liikenneinfrastruktuuri, vesihuolto ja luonnonsuojelu. Hyöty,
joka voidaan saavuttaa fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvan
energian kulutuksen vähentymisestä ja uusiutuvan energian käytön
lisääntymisestä sekä tästä aiheutuvasta kasvihuonekaasupäästöjen
vähentymisestä, oli välillistä. Lisäksi oli huomattava, että vesilain
mukainen intressivertailu tehtiin hankekohtaisesti. Nyt kysymyksessä
olevan hankkeen vaikutus edellä tarkoitettuun seuraukseen eli
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen oli joka tapauksessa arvioitava
hyvin vähäiseksi. Tällaista hyötyä ei näin ollen voitu ottaa nyt
kysymyksessä olevaa hanketta koskevassa intressivertailussa huomioon
yleisen edun kannalta merkityksellisenä hyötynä.

Intressivertailussa
hankkeesta saatavana vesilain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettuna yksityisenä
hyötynä oli otettava huomioon maalämpöjärjestelmällä saatavan
lämpöenergian käyttämisestä valittajien kiinteistölle koituva
taloudellinen hyöty lämmityskustannusten pienentymisen vuoksi. Tätä
hankkeesta yksityiselle edulle koituvaa hyötyä oli vesilain 3 luvun 4
§:n 1 momentin 2 kohdan mukaan verrattava hankkeesta yleisille tai
yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Hankkeesta
pohjaveden laadulle pohjaveden muodostumisalueella aiheutuvaa vaaraa oli
vesilain mukaisessa intressivertailussa haittoja arvioitaessa pidettävä
huomattavana haittana. Hankkeessa vesilain mukaisessa
intressivertailussa huomioon otettavat yksityiselle edulle saatavat
hyödyt eivät olleet vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa
edellytetyin tavoin yleiselle edulle koituvia menetyksiä huomattavasti
suurempia. Sen vuoksi hakemus oli hylättävä.