Eu:n tuomioistuimen tuomio rajatarkastuksista

19.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Asetus (EU) 2016/399 – 32 artikla – Jäsenvaltion sisärajoilleen tilapäisesti palauttama rajavalvonta – Kolmannen maan kansalaisen laiton maahantulo – Sisärajojen rinnastaminen ulkorajoihin – Direktiivi 2008/115/EY – Soveltamisala – 2 artiklan 2 kohdan a alakohta

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Cour de
cassation (ylin tuomioistuin, Ranska).

1        Ennakkoratkaisupyyntö
koskee henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin
säännöstöstä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL 2016, L 77,
s. 1; jäljempänä Schengenin rajasäännöstö) 32 artiklan sekä
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98) 2 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan tulkintaa.

2        Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä préfet
des Pyrénées-Orientales (Itä-Pyreneiden departementin prefekti, Ranska)
ja toisaalta Abdelaziz Arib, procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Montpellier (Montpellier’n alioikeuden
syyttäjäviranomainen, Ranska) ja procureur général près la cour d’appel
de Montpellier (Montpellier’n ylioikeuden syyttäjäviranomainen, Ranska)
ja joka koskee Ranskan alueelle laittomasti tulleen Aribin
hallinnollisen säilöönoton jatkamista.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioissa
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY
2 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä henkilöiden
liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä 9.3.2016 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin
rajasäännöstö) 32 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että sitä ei
sovelleta jäsenvaltion sisärajan välittömässä läheisyydessä kiinni
otetun kolmannen maan kansalaisen, joka oleskelee jäsenvaltion alueella
laittomasti, tilanteeseen edes, kun kyseinen jäsenvaltio on
rajasäännöstön 25 artiklan nojalla palauttanut rajavalvonnan kyseiselle
rajalle mainitun jäsenvaltion yleiseen järjestykseen tai sisäiseen
turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan vuoksi.

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Linkki asiaan C-444/17