Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa asiassa

26.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisen perheenjäsenet – 2 artiklan 2 alakohdan c alakohta – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Lapsi, jolle on määrätty pysyvä laillinen huoltaja algerialaisen kafalan (huoltojärjestely) puitteissa – 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – Muut perheenjäsenet – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla ja 24 artiklan 2 kohta – Perhe-elämä – Lapsen etu

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supreme Court of the United Kingdom
(Yhdistyneen kuningaskunnan ylin tuomioistuin)

1        Ennakkoratkaisupyyntö
koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY,
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY,
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77
sekä oikaisu EUVL 2004, L 229, s. 35) 2 artiklan 2 alakohdan
c alakohdan sekä 27 ja 35 artiklan tulkintaa.

2        Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Algerian kansalainen
SM ja Entry Clearance Officer, UK Visa Section (maahantuloselvitystä
tekevä virkailija, viisumiosasto, Yhdistynyt kuningaskunta; jäljempänä
maahantulosta vastaava virkailija) ja jossa on kyse viimeksi mainitun
kieltäytymisestä myöntää SM:lle maahantulolupa Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan Euroopan talousalueen (ETA) kansalaisen adoptoituna
lapsena.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 alakohdan c alakohdassa olevaa
käsitettä unionin kansalaisen ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa”
on tulkittava siten, että se ei sisällä lasta, jonka pysyvä laillinen
huoltajuus on algerialaisen kafala-järjestelyn mukaisesti määrätty
unionin kansalaiselle, koska tästä huoltajuudesta ei synny mitään
lapsi-vanhempisuhdetta heidän välilleen.

Toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten on kuitenkin mainitun direktiivin 3 artiklan
2 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 7 artiklan ja 24 artiklan 2 kohdan kanssa, mukaisesti
helpotettava tällaisen lapsen maahanpääsyä ja oleskelemista unionin
kansalaisen muuna perheenjäsenenä ja arvioitava tasapainoisesti ja
järkevästi kaikkia käsiteltävässä asiassa esillä olevia merkityksellisiä
olosuhteita ja otettava huomioon eri käsillä olevat edut, ja
erityisesti asianomaisen lapsen etu. Mikäli tässä arvioinnissa on
osoittautunut, että lapsi ja hänen huoltajansa, joka on unionin
kansalainen, elävät tosiasiallista perhe-elämää ja että mainittu lapsi
on riippuvainen huoltajastaan, perhe-elämän kunnioittamista koskevaan
perusoikeuteen liittyvät vaatimukset yhdessä lapsen edun huomioon
ottamista koskevan velvoitteen kanssa edellyttävät lähtökohtaisesti
maahantulo- ja oleskeluoikeuden myöntämistä kyseiselle lapselle, jotta
hän voi elää huoltajansa kanssa viimeksi mainitun vastaanottaneessa
jäsenvaltiossa.

Linkki asiaan C-129/18

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote