Eu:n tuomioistuimen tuomio EU-kansalaisuutta koskevassa asiassa

12.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 24 artikla – Jäsenvaltion ja kolmannen valtion kansalaisuudet – Jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden menettäminen suoraan lain nojalla – Seuraukset – Oikeasuhteisuus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Raad van
State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan sekä Euroopan unionin
perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 7 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä
M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady ja L. Duboux ja
toisaalta Minister van Buitenlandse Zaken (ulkoministeri, Alankomaat)
(jäljempänä ministeri) ja joka koskee viimeksi mainitun päätöstä jättää
käsittelemättä kunkin mainitun henkilön hakemus kansallisen passin
saamisesta.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
20 artiklaa, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja
24 artiklan valossa, on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle,
jossa säädetään tietyin edellytyksin tämän jäsenvaltion kansalaisuuden
menettämisestä suoraan lain nojalla, minkä seurauksena henkilöt, joilla
ei ole myös toisen jäsenvaltion kansalaisuutta, menettävät Euroopan
unionin kansalaisen asemansa ja siihen liittyvät oikeudet, kunhan
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja tarvittaessa myös kansalliset
tuomioistuimet voivat tutkia liitännäiskysymyksenä tällaisen
kansalaisuuden menettämisen seuraukset ja mahdollisesti määrätä
kansalaisuus palautettavaksi ex tunc asianomaisille henkilöille siinä
yhteydessä, kun nämä hakevat matkustusasiakirjaa tai mitä tahansa muuta
asiakirjaa todistukseksi kansalaisuudestaan. Tällaisen tutkinnan
yhteydessä kyseisten viranomaisten ja tuomioistuinten on tarkastettava,
onko asianomaisen jäsenvaltion kansalaisuuden menettäminen, josta
aiheutuu unionin kansalaisen aseman menettäminen,
suhteellisuusperiaatteen mukaista niiden seurausten osalta, jotka se
aiheuttaa kunkin asianomaisen henkilön tilanteelle ja mahdollisesti
hänen perheenjäsentensä tilanteelle unionin oikeuden kannalta.

Linkki asiaan C-221/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote