Ennen vanhentumista ulosmittaukseen johtanut saatava olisi kuulunut velkajärjestelyyn – ulosmittaus peruutettiin

29.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:30

Veroulosotto – Ulosottovalitus – Julkisen saatavan vanhentuminen
Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelm

Julkisen saatavan perimiseksi oli
ennen sen vanhentumisajan päättymistä toimitettu ulosmittaus. Saatavan
vanhentumisen jälkeen velalliselle myönnettiin velkajärjestely ja
vahvistettiin maksuohjelma, jonka piiriin vanhentuneen saatavan ei
katsottu kuuluneen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin
perustein julkinen saatava olisi kuulunut velkajärjestelyn piiriin eikä
velkojalla ollut verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21
§:n 2 momentin 1 kohdan nojalla oikeutta maksun saantiin ulosmitatuista
varoista. Ulosottomies oli menetellyt oikein peruuttaessaan
ulosmittauksen maksuohjelman saatua lainvoiman. Ks. KKO:2017:21 Vrt.
KKO:2014:88