YK:n ihmisoikeuskomitea: KHO:n päätökset vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelosta loukkasivat ihmisoikeuksia

1.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:n päätökset, joilla Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon otettiin 93 henkilöä vastoin Saamelaiskäräjien kantaa, loukkasivat KP-sopimuksen 25 artiklaa sekä yksin että yhdessä 27 artiklan kanssa ja tulkittuna 1 artiklan valossa.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea
julkisti 1. helmikuuta 2019 kaksi Suomea koskevaa ratkaisua
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymisen edellytyksiä koskevissa
valitusasioissa.

Ratkaisuissa todetaan Suomen loukanneen
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen 25 artiklaa (mm. oikeus ottaa osaa yleisten asioiden
hoitoon välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien kautta sekä
äänestää ja tulla valituksi vaaleissa) luettuna erikseen tai yhdessä 27
(vähemmistöjen oikeudet) artiklan kanssa.

Tapauksissa oli kyse
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 30. syyskuuta 2015 antamien päätösten
myötä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä
koskevasta asiasta.

Ihmisoikeuskomitea katsoi, että KHO:n
ratkaisut ovat vaikuttaneet sekä valittajien että heidän
saamelaisyhteisönsä oikeuksiin osallistua vaaleihin sen instituution
valitsemiseksi, jonka sopimusvaltio on tarkoittanut turvaamaan
saamelaisille tosiasiallisen sisäisen itsemääräämisoikeuden sekä
saamelaisten alkuperäiskansan oikeuden omaan kieleen ja kulttuuriin.
Komitea katsoi myös, että KHO ei ollut perustanut tulkintaansa
kohtuullisiin ja objektiivisiin kriteereihin.

Komitea painotti ratkaisuissaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta asemansa ja yhteisönsä jäsenyyden osalta.

Komitea
suosittelee arvioimaan uudelleen saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n
varmistaakseen, että edellytykset äänioikeudelle saamelaiskäräjien
vaaleissa määritellään ja niitä sovelletaan kunnioittaen saamelaisten
oikeutta käyttää sisäistä itsemääräämisoikeuttaan yleissopimuksen 25 ja
27 artiklan mukaisesti. Lisäksi komitea suosittelee toteuttamaan kaikki
tarvittavat toimet estääkseen vastaavat oikeudenloukkaukset jatkossa.

Suomen tulee raportoida komitealle kuuden kuukauden sisällä niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisujen johdosta on ryhdytty.

UM:n tiedote: YK:n ihmisoikeuskomitealta kaksi ratkaisua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevassa asiassa

Ratkaisut ovat saatavilla ihmisoikeuskomitean internet-sivuilla osoitteessa: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_124_D_2668_2015_28169_E.pdf ja

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_124_D_2950_2017_28170_E.pdf