Taloudellista sosiaalietua koskeva valitus tuli tutkia hakijan kuolemasta huolimatta

26.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:27

Ylimääräinen muutoksenhaku – Asumispalvelun järjestämiseen sovellettavaa lakia koskeva valitus – Palvelun maksullisuus – Asiakkaan kuolema – Valituksen tutkiminen – Asiaratkaisun antaminen – Asianosaisseuraanto

A:lle oli sairaalan
vuodeosastohoidon jälkeen myönnetty sosiaalihuoltolain (710/1982)
mukainen palveluasuminen 13.2.2015 alkaen. Käräjäoikeus määräsi
26.2.2015 B:n, joka oli A:n poika, A:n edunvalvojaksi tämän omaisuutta
ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. A kuoli 3.7.2015.

Sosiaali-
ja terveyslautakunta hylkäsi 26.5.2015 tekemällään päätöksellä B:n A:n
puolesta tekemän oikaisuvaatimuksen ja katsoi, että A:ta ei voitu hänen
avuntarpeensa huomioon ottaen pitää vammaispalveluasetuksen 11 §:ssä
tarkoitettuna palveluasumiseen oikeutettuna vaikeavammaisena henkilönä.

B
haki A:n edunvalvojana muutosta hoidon järjestämistä koskevaan
päätökseen hallinto-oikeudessa 23.6.2015 vireille tulleella valituksella
sillä perusteella, että A:n hoito olisi tullut järjestää samassa
asumispalveluyksikössä vammaispalvelulain nojalla ja siten maksutta eikä
sosiaalihuoltolain nojalla maksullisena. Päätöksessään 11.11.2015
hallinto-oikeus lausui, että asian käsittely hallinto-oikeudessa
raukesi, koska A oli kuollut.

Korkein hallinto-oikeus
totesi, että A:n elinaikana hallinto-oikeudessa vireille tullut valitus
asumispalvelujen järjestämisestä sosiaalihuoltolain tai
vammaispalvelulain nojalla oli sisältänyt sovellettavaa lakia koskevan
kysymyksen johdosta myös vaatimuksen palveluiden järjestämistä maksutta.
Kun valituksessa oli kysymys siten myös taloudellisesta etuudesta tai
velvoitteesta, maksuvelvollisen kuoltua asian käsittelyn aikana hänen
sijaansa olivat tulleet hänen oikeudenomistajansa. Hallinto-oikeuden
olisi tullut tutkia A:n edunvalvojan tekemä valitus ja antaa
asiaratkaisu. Hallinto-oikeuden päätös oli siten perustunut
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, joka oli voinut
olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Korkein hallinto-oikeus purki viran
puolesta hallinto-oikeuden edellä tarkoitetun päätöksen, otti
hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen välittömästi tutkittavakseen ja
hylkäsi valituksen.