OM: EU-oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi – lausuntoyhteenveto

25.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnön kohteena olevalla komission direktiiviehdotuksella (COM(2018) 218 final) pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle

Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä
yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa
erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta
turvallisesti. Lausuntokierros oli 13.8.–21.9.2018 (lausuntopalvelu.fi),
ja oikeusministeriö sai kaikkiaan 33 lausuntoa. Lausunnoissa
kannatettiin laajasti direktiiviehdotuksen tavoitteita. Soveltamisalan
suhteen lausunnonantajien näkemykset vaihtelivat.