Konkurssiin menneen yhtiön osakkeiden myynti puolisolle yhden euron hinnalla katsottin veronkierroksi

8.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suomen HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakkeiden myynti – Luovutustappio – Veron kiertäminen

A oli omistanut 3 000 kappaletta X Oyj:n osaketta. X Oyj oli asetettu konkurssiin 17.7.2014. A oli 3.9.2015 myynyt omistamansa ja käytännössä arvonsa menettäneet X Oyj:n osakkeet nimelliseen yhden euron hintaan puolisolleen. Näin menetellen valittajalle oli muodostunut 15 059,44 euron suuruinen luovutustappio. A ei ollut esittänyt verotuksesta riippumattomia perusteita toimelleen. Asiassa ei ollut ilmennyt, että osakkeiden arvonmenetys olisi ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla lopullinen vielä verovuonna 2015.

Edellä kerrotuissa oloissa hallinto-oikeus katsoi, että puolison kanssa tehtyyn oikeustoimeen oli ilmeisesti ryhdytty vain siinä tarkoituksessa, että A saisi tuloverolain 50 §:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen luovutustappion ja täten vapautuisi luovutusvoitoista suoritettavasta verosta. Tämän vuoksi A:lla ei kyseisenä verovuonna ollut, kun otetaan huomioon verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n säännös, oikeutta vähentää luovutusvoitostaan X Oyj:n osakkeiden luovutustappiota.