KKO täsmensi tuomioistuinten roolia asianajajien valvonnassa. Suullista käsittelyä ei tarvittu.

7.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:11

Asianajaja – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus
Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa

Asianajaja oli toiminut
kantelijoiden asiamiehenä näiden asuinhuoneiston remonttia koskeneessa
riita-asiassa. Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva
valvontalautakunta oli palkkioriita-asiassa suositellut asianajajan
palkkion alentamista. Valvontalautakunta oli samana päivänä
valvonta-asiassa antamassaan ratkaisussa palkkioriita-asian ratkaisuun
perustuen katsonut, että asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan
vastaisesti laskuttaessaan päämiehiään ylittäen olennaisesti sen, mitä
voitiin pitää asiassa kohtuullisena.

Korkein oikeus katsoi, että
valvontalautakunta oli menetellyt harkintavaltansa puitteissa, kun se
oli määrännyt asianajajalle varoituksen kohtuuttoman laskutuksen
perusteella.

Kysymys myös hovioikeuden tutkimisvelvollisuuden
laajuudesta valvonta-asioissa ja velvollisuudesta toimittaa suullinen
käsittely.