Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oikeusvarmuuden ja oikeusvoiman tavoitteista sekä oikeussuojakeinoista

5.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vilpittömän yhteistyön ja oikeusvarmuuden periaatteet sekä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet – Unionin oikeuden vastaisesti kannetun veron palauttaminen – Lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun, jossa hylätään tällaisen veron palauttaminen, purkuvaatimus – Määräaika purkuvaatimuksen esittämiselle – Määräajan kulumisen alkamisajankohta

Ennakkoratkaisupyyntö – Curtea de Apel Ploieşti (Ploieştin ylioikeus, Romania)

1.        Oana
Mădălina Călinin oli maksettava ympäristömaksu voidakseen rekisteröidä
Saksasta tuodun käytetyn ajoneuvon Romaniassa. Hänen mukaansa tätä veroa
kannetaan unionin oikeuden vastaisesti, joten hän nosti kanteen ja
vaati sen palauttamista. Kanne hylättiin. Călin ei valittanut tuomiosta,
joten siitä tuli lainvoimainen.

2.        Călin
vaati kahteen otteeseen kyseisen tuomion purkamista. Kumpikin näistä
vaatimuksista perustui unionin tuomioistuimen uuteen tuomioon, jonka
mukaan hänen maksamansa kaltainen vero oli unionin oikeuden vastainen.
Ensimmäinen vaatimus hylättiin. Toinen vaatimus hyväksyttiin, ja hänen
pääasiassa esittämänsä alkuperäinen vaatimus hyväksyttiin. Tuomio, jossa
kyseinen vaatimus hyväksyttiin, kuitenkin kumottiin
muutoksenhakumenettelyssä. Toisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että
purkuvaatimus oli esitetty määräajan päättymisen jälkeen, ja tukeutui
tältä osin Romanian ylimmän tuomioistuimen tällä välin esittämään
kansallisen lainsäädännön tulkintaan.

3.        Esittämällään
uudella purkuvaatimuksella Călin riitauttaa nyt tämän tulkinnan ja
laajemmin kansallisen purkamismenettelyn. Hän katsoo, että ne ovat
unionin oikeuden vastaisia, koska niiden vuoksi on käytännössä
mahdotonta saada takaisin vero, joka myöhemmin todettiin unionin
oikeuden vastaiseksi unionin tuomioistuimen tuomiossa. Tässä tilanteessa
Curtea de Apel Ploieşti (Ploieştin ylioikeus, Romania) päätti
tiedustella unionin tuomioistuimelta tämän tulkinnan yhdenmukaisuutta
muun muassa oikeusvarmuuden periaatteen sekä vastaavuus- ja
tehokkuusperiaatteiden kanssa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että  unionin tuomioistuin vastaa Curtea de Apel
Ploieştin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

–        Vastaavuusvaatimusta
on tulkittava siten, että pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevien
kaltaisissa olosuhteissa se ei ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle
– sellaisena kuin sitä on tulkittu kansallisessa oikeuskäytännössä –,
jonka mukaan määräaika lainvoimaista tuomiota, jossa rikotaan unionin
oikeutta, koskevan purkuvaatimuksen esittämiselle on yksi kuukausi ja
tämä määräaika alkaa kulua päivästä, jona purettavaksi vaadittava
lainvoimainen tuomio annetaan tiedoksi. Tehokkuusvaatimus ja Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ensimmäinen kohta voivat sitä
vastoin olla esteenä oikeussuojakeinolle, jolla heikennetään
merkittävästi oikeusvarmuuden ja oikeusvoiman periaatteita ja joka ei
tarjoa tehokkaita keinoja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin
sillä pyritään. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asia on
määrittää nämä tavoitteet ja todeta, täyttääkö pääasian
oikeudenkäynnissä kyseessä oleva oikeussuojakeino nämä tavoitteet.

Linkki asiaan C-676/17