Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU:n kansalaisuudesta

26.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisumenettely – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Perheenyhdistäminen – Algerian kafala-järjestelyn mukaisesti huollettavaksi määrätty lapsi – Oikeus perhe-elämään – Lapsen edun suojelu

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supreme Court of the United Kingdom (ylin tuomioistuin, Yhdistynyt kuningaskunta))

1.        Ranskalaiset
aviopuolisot, joka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hakivat
kyseisen valtion viranomaisilta adoption nojalla maahantulolupaa
algerialaiselle lapselle, joka oli määrätty heidän huollettavakseen
(recueil legal) Algeriassa kafala-järjestelyn mukaisesti.

2.        Koska
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset epäsivät lapselta
maahantuloluvan, josta tämä on hakenut muutosta, Supreme Court of the
United Kingdom (ylin tuomioistuin, Yhdistynyt kuningaskunta) tiedustelee
unionin tuomioistuimelta, voidaanko kyseistä lasta direktiivin
2004/38/EY)
mukaan pitää hänet kafala-järjestelyn mukaisesti huollettavakseen
ottaneiden henkilöiden ”jälkeläisenä suoraan etenevässä polvessa”. Jos
näin on, tämä antaisi kyseisille henkilöille oikeuden
perheenyhdistämiseen siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat.

Julkisasiamiehen atkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Supreme
Court of the United Kingdomin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava
siten, että lasta ei voida pitää unionin kansalaisen ”jälkeläisenä
suoraan etenevässä polvessa”, jos kyseinen unionin kansalainen on
määrätty ainoastaan lapsen lailliseksi huoltajaksi Algerian tasavallassa
voimassa olevan sijaishuoltojärjestelyn (kafala) mukaisesti.

Kyseinen
lapsi voidaan kuitenkin määritellä ”muuksi perheenjäseneksi”, jos
direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdassa mainitut muut edellytykset
täyttyvät, ja kyseisessä säännöksessä tarkoitetun menettelyn päätteeksi,
jolloin vastaanottavan jäsenvaltion on kansallista lainsäädäntöään
noudattaen helpotettava hänen maahanpääsyään ja oleskeluaan kyseisessä
valtiossa sen jälkeen, kun se on punninnut perhe-elämän suojaa ja lapsen
etua.

2)      Direktiivin 2004/38 27
ja 35 artiklaa voidaan soveltaa missä tahansa kyseisessä direktiivissä
mainituista tapauksista, jos siihen on yleiseen järjestykseen tai
yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvä syy tai jos
kyse on oikeuksien väärinkäytöstä tai petoksesta.

3)      Direktiivin
2004/38 3 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion
viranomaiset voivat tutkia, onko lapsen etu otettu riittävällä tavalla
huomioon menettelyssä, jossa lapselle määrättiin holhooja tai huoltaja.

Linkki asiaan C-129/18

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote