Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Amazon EU Sàrlin yhteydenottovälineistä sopimusta tehtäessä

28.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2011/83/EU – Etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyvät tiedonantovaatimukset – Sellaisista viestimistä annettavat tiedot, joilla kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa).

1.        Onko kuluttajan oikeuksista 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU(2)
6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tehokkaan
kuluttajansuojan varmistamiseksi riittävää, että elinkeinonharjoittaja
ilmoittaa etäsopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa kuluttajalle
selvällä ja ymmärrettävällä tavalla ne yhteydenottotavat – myös ne,
jotka eroavat mainitussa säännöksessä luetelluista tavoista –, joilla
voidaan varmistaa tehokas ja nopea viestintä?

2.        Tästä
on olennaisilta osiltaan kyse käsiteltävässä asiassa, jonka taustalla
on Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) esittämä
ennakkoratkaisupyyntö pääasiassa, jossa Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V. (Saksan kuluttajajärjestöjen kattojärjestö,
jäljempänä Bundesverband) on riitauttanut Amazon EU Sàrlin (jäljempänä
Amazon) niiden yhteydenottovälineiden soveltumattomuuden, joita tämä
tarjoaa kuluttajille sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa, siltä osin
kuin ne eroavat osittain edellä mainitussa säännöksessä vaadituista
tavoista.

3.        Esitän
käsiteltävässä ratkaisuehdotuksessa syyt, joiden vuoksi katson, että
unionin oikeuden perusteella elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus
ilmoittaa etäsopimuksissa yhteydenottovälineet, joilla voidaan
täysipainoisesti varmistaa kuluttajansuojan tavoitteet.

4.        Kyseiset
tavoitteet voidaan saavuttaa täysipainoisesti ainoastaan sellaisilla
välineillä, joilla kuluttajat voivat ottaa nopeasti ja tehokkaasti
yhteyttä elinkeinonharjoittajaan tehtävän sopimuksen ominaispiirteiden
mukaisesti.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

1)      Direktiivi
2011/83 on, koska siinä säädetään täydestä yhdenmukaistamisesta, sekä
sen sanamuodon mukaisen, systemaattisen ja teleologisen tulkinnan
valossa esteenä kasalliselle lainsäädännölle, jossa
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan etäsopimuksen teon
yhteydessä kuluttajalle puhelinnumeronsa kaikissa tapauksissa – ei vain
silloin, jos tämä on käytettävissä – ennen kuin kuluttaja ilmoittaa
halustaan tehdä sopimus.

2)
      Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan
saksankielisessä versiossa käytetty ilmaus ”gegebenenfalls” (saman
säännöksen ranskankielisessä versiossa ”lorsqu’ils sont disponibles” ja
suomenkielisessä ”jos nämä ovat käytettävissä”) tarkoittaa sanamuodon
mukaisen, systemaattisen ja teleologisen tulkinnan valossa sitä, ettei
elinkeinonharjoittaja ole velvollinen ottamaan käyttöön uutta puhelin-
tai faksilinjaa tai uutta sähköpostiosoitetta päättäessään tehdä
etäsopimuksia.

3)       Direktiivin
2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan saksankieliseen versioon
sisältyvä ilmaus ”gegebenenfalls” (saman säännöksen ranskankielisessä
versiossa ”lorsqu’ils sont disponibles” ja suomenkielisessä versiossa
”jos nämä ovat käytettävissä”) tarkoittaa sanamuodon mukaisen,
systemaattisen ja teleologisen tulkinnan valossa sitä, että yrityksellä
”käytössään” olevilla viestimillä tarkoitetaan ainoastaan sellaisia
viestintävälineitä, joita elinkeinonharjoittaja päättää käyttää
yhteydenpidossa kuluttajiin etäsopimusten teon yhteydessä.

4)
      Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältyvä
viestimien luettelo, jossa mainitaan puhelin, faksi ja sähköposti, ei
ole tyhjentävä, vaan elinkeinonharjoittaja voi käyttää myös muita
viestintävälineitä, joita ei mainita luettelossa, kuten internetin
chat-palvelua tai puhelimen takaisinsoittojärjestelmää, kunhan näin
käytännössä varmistetaan käytettävästä viestintävälineestä riippumatta
kuluttajan runsas valinnanvara useiden viestimien väliltä, nopea
yhteydenotto ja tehokas viestintä sekä se, että kyseisiä viestimiä
koskevat tiedot toimitetaan selvällä ja ymmärrettävällä tavalla.

5)
      Elinkeinonharjoittajien kuluttajien käyttöön antamia viestimiä
koskevien tietojen on direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun avoimuusvelvoitteen mukaisesti oltava helposti, tehokkaasti
ja kohtuullisen nopeasti saatavilla.

Linkki asiaan C-649/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote