Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

7.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 67 artikla – Sellaisen henkilön tekemä perhe-etuuksia koskeva hakemus, joka on lopettanut palkkatyön toimivaltaisessa jäsenvaltiossa mutta asuu siellä edelleen – Oikeus perhe-etuuksiin toisessa jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsenten osalta – Etuuden saamisen edellytykset

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  High Court (ylempi piirituomioistuin,
Irlanti).

1 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004
(EUVL 2004, L 166, s. 1) 11 artiklan 2 kohdan ja 67 artiklan tulkintaa.

2 Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Eugen Bogatu ja
Minister for Social Protection (sosiaalisen suojelun ministeri, Irlanti;
jäljempänä ministeri) ja jossa on kyse päätöksestä, jolla viimeksi
mainittu kieltäytyi maksamasta Bogatulle perhe-etuuksia osalta hänen
hakemuksensa kattamaa ajanjaksoa.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004 ja erityisesti sen 67 artiklaa,
luettuna yhdessä sen 11 artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten,
että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa se, että henkilö
on oikeutettu perhe-etuuksiin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, ei
edellytä, että kyseinen henkilö on palkkatyössä tässä jäsenvaltiossa tai
että viimeksi mainittu myöntää hänelle rahaetuuden palkkatyön nojalla
tai seurauksena.

Linkki asiaan C-322/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote