Yliopistoon pyrkineellä ei ollut oikeuttaa saada nähtäväkseen muiden hakijoiden koevastauksia

7.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:2

Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Yliopiston valintakokeeseen
osallistunut oli pyytänyt saada kahdeksan muun hakijanumerolla
yksilöidyn hakijan tiettyyn valintakoetehtävään antamat vastaukset.
Valintakokeessa annetut vastaukset olivat julkisuuslain 24 §:n 1
momentin 30 kohdassa tarkoitettuja kokelaan koesuorituksia, ja siten
sanotun lainkohdan perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja.
Valintakokeeseen osallistuneella ei ollut asiakirjojen yleisöjulkisuutta
koskevien säännösten perusteella oikeutta saada tietoa pyytämistään
valintakoevastauksista.

Yliopiston valintakokeeseen
osallistuneella oli asianosaisen tiedonsaantioikeuden perusteella oikeus
saada tieto omista vastauksistaan. Tällöin hänellä oli mahdollisuus
verrata vastauksiaan mallivastauksiin ja arvioida omalta osaltaan sitä,
oliko vastausten arvostelu tapahtunut arvosteluperusteiden mukaisesti.
Hakijan oikeusturva kokeen arvostelussa toteutui siten tällä tavoin.

Valintakokeen
arvostelu ei ollut tapahtunut vertaamalla kokeeseen osallistuneiden
vastauksia toisiinsa, vaan vastauksia oli verrattu julkistettuihin
arvosteluperusteisiin, joihin tässä tapauksessa olivat kuuluneet
tiedekunnan julkaisemat mallivastaukset. Muiden valintakokeeseen
osallistuneiden hakijoiden vastaukset eivät siten olleet julkisuuslain
11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla voineet vaikuttaa vastauksia
pyytäneen hakijan omien koevastausten arvosteluun. Näin ollen hänellä ei
ollut mainitun asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevan lainkohdan
perusteella oikeutta saada tietoa pyytämistään muiden hakijoiden salassa
pidettävistä valintakoevastauksista.