Valituskielto ei ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:3

Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita

Kunta oli veronkantolain 38 b
§:n nojalla ottanut ratkaistavakseen kiinteistöverosta vapauttamista
koskevat asiat ja hylännyt yhdistyksen verosta vapauttamista koskevan
hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt
yhdistyksen valituksen tutkimatta, koska veronkantolain 38 a §:n 8
momentin mukaan kiinteistöverosta vapauttamista koskevaan päätökseen ei saanut hakea valittamalla muutosta.

Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi yhdistyksen valituksen katsoen, että mainittu
valituskielto ei ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla
ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.