OKV: Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

4.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjä oli esittänyt, että käräjäoikeus tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle oli vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän
huomiota esittämiinsä näkökohtiin, jotka liittyvät
syyteneuvottelumenettelyyn virkarikosasiassa.

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt virkarikosasiassa ennen asian
pääkäsittelyn alkamista käräjäoikeudelle tuomioesityksen. Siinä hän oli
esittänyt, että käräjäoikeus jättäisi asian virka-aseman
väärinkäyttämisestä syytteessä olleiden seitsemän vastaajan osalta
sillensä ja että se tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman
väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle hän oli haastehakemuksessaan
vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.
Käräjäoikeuden tuomion mukaan syyttäjä oli myöhemmin tarkentanut, että
hänen esityksensä oli mainittujen seitsemän vastaajan osalta
tarkoittanut syytteiden peruuttamista.

Selvityksessään syyttäjä perusteli menettelyään muun ohella asian
vastaajien ja asianomistajan keskenään vahingonkorvauksista
saavuttamalla sovinnolla, jonka vuoksi hän oli ilmoittamansa mukaan
ollut valmis suostumaan sovintoesitykseen rangaistuksen osalta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei
syyteneuvottelumenettelyyn liittyvässä tuomioesityksessä ole mahdollista
luopua kaikista vastaajaan kohdistetuista rangaistusvaatimuksista.
Syyteneuvottelumenettelyssä ei myöskään ole mahdollista sopia
rikostunnusmerkistön valinnasta, eikä asianosaisten
yksityisoikeudellisista vaatimuksista saavuttama sovinto ole teon
rikostunnusmerkistönmukaisuuden arvioinnissa huomioon otettava seikka.
Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi lisäksi kihlakunnansyyttäjän
tietoon näkemyksensä, että syyttäjän tulee syyteneuvottelussa ja
toimenpiteistä luopumista harkitessaan ottaa huomioon yleisen edun
vaatimus, jolla virkarikosasioissa on niiden luonteen vuoksi
lähtökohtaisesti korostettu merkitys.