Oikeuskansleri: Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

22.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asetuksen mukaan tuomioistuimen sotilasjäsen menettää kelpoisuutensa jos työnantaja siirtää hänet toiseen tuomiopiiriin

Oikeuskansleri ehdottaa sotilasoikeudenkäyntiasetuksen eräiden säännösten kumoamista ja sotilasoikeudenkäyntilain muuttamista. Oikeuskanslerin mukaan asetuksen 1 ja 2 §:n säännökset sotilasjäsenen kelpoisuusehdoista ja määräyksen peruuttamisesta ovat ristiriidassa perustuslain, sotilasoikeudenkäyntilain ja tuomioistuinlain säännösten kanssa. Lainsäädännön nykytila on sotilasjäsenten virassa pysymisen osalta epäselvä ja altis eriäville tulkinnoille. Tästä syystä oikeusministeriöllä on oikeuskanslerin mukaan erityinen syy ryhtyä asiassa kiireellisesti lainsäädäntötoimiin.

Sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 1 §:n mukaan sotilasjäsenelle annettu määräys toimia alioikeuden tai hovioikeuden sotilasjäsenenä on peruutettava, jos sotilasjäsenen palvelussuhde päättyy tai alioikeuden sotilasjäsen siirtyy palvelukseen tuomioistuimen tuomiopiirin ulkopuolelle. Asetuksen 2 §:ssä säädetään toimista uuden sotilasjäsenen tai varajäsenen määräämiseksi edellä mainituissa tilanteissa.

Sotilasoikeudenkäyntilain mukaan sotilasjäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja sotilasjäseneen sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 17 luvussa säädetään asiantuntijajäsenen asemasta ja oikeudesta pysyä tehtävässään. Tuomioistuinlain mukaan asiantuntijajäsen voidaan toimikautensa lopussa vapauttaa tehtävästään vain, jos hän tulee tuomareita koskevaan eroamisikään tai jos tehtävästä vapauttamiselle on olemassa tuomioistuinlain 17 luvun 18–21 §:ssä säädetty peruste. Alioikeuden sotilasjäsenen siirtyminen palvelukseen käräjäoikeuden tuomiopiirin ulkopuolelle ei ole tällainen peruste.
 
Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslain 103 §:n mukaan tuomaria ei voida julistaa virkansa menettäneeksi muutoin kuin tuomioistuimen tuomiolla. Häntä ei saa myöskään ilman suostumustaan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto aiheudu tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämisestä. Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että tuomarin asemasta on säädettävä lain tasolla.  Tämä vaatimus koskee myös tuomioistuinten sotilasjäseniä. Sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 1 §:ssä on säädetty tuomioistuimen sotilasjäsenelle annetun määräyksen peruuttamisesta, mistä on perustuslain 80 §:n 1 momentin perusteella säädettävä lailla. Sotilasoikeudenkäyntilain 30 §:n asetuksenantovaltuus ei muutoinkaan täytä nykyisen perustuslain vaatimuksia täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.

Oikeuskansleri teki ehdotuksensa säännösten muuttamiseksi oikeuskanslerista annetun lain 7 §:n nojalla. Sen mukaan oikeuskanslerilla on oikeus tehdä ehdotuksia säännösten ja määräysten kehittämiseksi ja muuttamiseksi, jos valvonnassa on havaittu niissä puutteita tai ristiriitaisuuksia taikka jos ne ovat aiheuttaneet oikeudenkäytössä tai hallinnossa epätietoisuutta tai eriäviä tulkintoja.

Tiedote: Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

OKV_24_50_2018.pdf