Maisteriopiskelija ei saanut hovioikeudelta salaisia raiskausjuttujen tuomioita opinnäytettään varten

31.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:3

Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävä asiakirja
Tieteellinen tutkimus – Riittävä tieteellinen pätevyys – Opinnäytetyö – Maisterin tutkinto

Kysymys siitä, voitiinko
opinnäytetyötä maisterin tutkinnon suorittamiseksi yliopistossa pitää
sellaisena tieteellisenä tutkimuksena, että lupa tietojen saamiseen
salassa pidettävästä asiakirjasta voitiin myöntää.
Käsillä olevassa tapauksessa A on
pyytänyt suuren määrän törkeää raiskausta koskevia tuomioita, jotka
koskevat erittäin arkaluonteisia tietoja lukuisten, vakavien rikosten
uhreiksi joutuneiden henkilöiden elämästä. Jo tästä syystä tietojen
luovuttamiseen tulee lähtökohtaisesti suhtautua varovasti. Pyydettyjen
tietojen käsitteleminen tavalla, joka ei loukkaa niitä etuja, joiden
suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, on tietojen luonne ja
määrä huomioon ottaen erityisen haasteellista. Tietojen käyttötarkoitus
on opinnäytetyö maisterin tutkinnon suorittamiseksi yliopistossa. Vaikka
yliopisto-opiskelija mainitunlaisessa tutkimuksessaan pyrkii
osoittamaan, että hän tuntee työnsä aihepiiriä ja kykenee käsittelemään
sitä tieteellisiä menetelmiä käyttäen, hän ei ennen tutkielman
valmistumista ja hyväksymistä ole osoittanut riittävää tieteellistä
pätevyyttä. A:lla ei siten voida katsoa vielä olevan vaadittavaa
tieteellistä pätevyyttä. Ei ole myöskään ilmeistä, että hänellä vielä
tässä vaiheessa opintojaan on kykyä käsitellä ja suojata erittäin
arkaluonteisia tietoja asianmukaisella tavalla. Tämän vuoksi pyyntö on
törkeää raiskausta koskevien salassa pidettävien tuomioiden osalta
hylättävä.