Lakivaliokunta korostaa alaikäisen rikoksesta epäillyn oikeutta avustajaan

22.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakivaliokunta antoi mietintönsä EU:n direktiivistä rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista

Alaikäisen epäillyn oikeus saada avustaja
Direktiivin
6 artikla sisältää määräykset koskien avustajan apua. Lähtökohtana on
artiklan 2 kohdan mukaan se, että lapsella tulee olla avustaja, jotta
hän voi tehokkaasti käyttää oikeutta puolustukseen. Artiklan 6 ja 8
kohdat sisältävät artiklan velvoitteita koskevat poikkeukset.
Lakivaliokunta
painottaa, että alaikäisen prosessuaalisten ja muiden oikeuksien
turvaamisessa myös avustajalla on keskeinen merkitys. Valiokunta on
esitystä käsitellessään arvioinut, onko voimassaoleva lainsäädäntö
direktiivin vaatimukset täyttävällä tavalla asianmukainen koskien
alaikäisen epäillyn oikeutta saada avustaja.
Oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan alle
18-vuotiaalle epäillylle on määrättävä puolustaja viran puolesta, jollei
ole ilmeistä, ettei hän tarvitse puolustajaa. Lain esitöiden mu-kaan
alle 18-vuotiaalla rikoksesta epäillyllä on pääsääntöisesti oikeus
puolustajaan (HE 132/1997 vp,
s. 53). Esitutkintalain 4 luvun 10 §:n 3 momentissa säädetään, että
tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on tehtävä tuomioistuimelle esitys
puolustajan määräämisestä rikoksesta epäillylle silloin, kun epäillylle
on määrättävä puolustaja viran puolesta. Lisäksi esitutkintalain 4 luvun
10 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviranomaisen on selvitettävään
rikokseen, rikoksen selvittämiseen ja asianosaisen henkilöön liittyvät
seikat huomioon ottaen huolehdittava siitä, että asianosaisen oikeus
käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutessaan tai
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen sitä edellyttäessä.
Asianosaisen henkilöön liittyvillä seikoilla tarkoitetaan esimerkiksi
asianosaisen nuorta ikää (HE 222/2010 vp, s. 200).
Saamansa
selvityksen perusteella lakivaliokunta katsoo, että edellä mainitut
säännökset vastaavat direktiivin 6 artiklan vaatimuksia siitä, milloin
epäillyllä lapsella on oltava avustaja rikosoikeudellisessa
menettelyssä. Artiklan 6 kohdan nojalla avustajan käytöstä voidaan
poiketa silloin, kun avustajan apu ei ole oikeasuhteista tapauksen
olosuhteissa edellyttäen, että kunnioitetaan oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin ja että lapsen etu otetaan aina ensisijaisesti
huomioon. Arvioinnissa on otettava huomioon väitetyn rikoksen vakavuus,
tapauksen monimutkaisuus ja toimenpiteet, joita voidaan toteuttaa
tällaisen rikoksen johdosta. Lakivaliokunta painottaa, että
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 3 momentin
poikkeusta puolustajan määräämisestä alaikäiselle epäillylle on
tulkittava artiklan 6 kohdan mukaisesti. Kohdassa mainitut seikat tulee
ottaa huomioon arvioitaessa tarvetta määrätä alle 18-vuotiaalle
epäillylle puolustaja viran puolesta. Valiokunta korostaa, että
puolustajan määräämistä alaikäiselle ei voida pitää ilmeisen
tarpeettomana pelkästään sen vuoksi, että alaikäinen itse ilmoittaa,
ettei tarvitse puolustajaa.
Edellä
selostetun valossa lakivaliokunta katsoo, että voimassa oleva
lainsäädäntö koskien alaikäisen epäillyn oikeutta saada avustaja on
direktiivin 6 artiklan velvoitteiden täyttämiseksi asianmukainen.
Lakivaliokunta korostaa edellä selostettua alle 18-vuotiaan epäillyn
oikeutta viran puolesta määrättävään puolustajaan, jotta alaikäisen
oikeus puolustukseen voi toteutua tehokkaasti.