Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

15.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden myynti – Kuluttajan oikeudet – Toimitetun tavaran sopimuksenvastaisuus – Tavaran saattaminen sopimuksen mukaiseksi jälkikäteen – Myyjän velvollisuudet – Sen paikan määrittäminen, jonne tavara on toimitettava saataville sen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi (myöhemmän suorituksen paikka) – Ilmaisun ”aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa” merkitys – Korjata vastikkeetta -ilmaisun merkitys – Oikeus sopimuksen purkamiseen

Ennakkoratkaisupyyntö – Amtsgericht Norderstedt (Norderstedtin paikallinen alioikeus, Saksa)

1.        Silloin,
kun kuluttajankaupassa hankitaan etäsopimuksella tavaroita, jotka
jälkikäteen osoittautuvat virheellisiksi, onko unionin oikeudessa
olemassa ehdotonta sääntöä sen ratkaisemiseksi, missä kuluttajan on
pidettävä tavarat myyjän saatavilla niiden saattamiseksi sopimuksen
mukaisiksi?

2.        Sähköisen
kaupankäynnin aikakaudella tämä on yhä tärkeämpi kysymys erityisesti
silloin, kun on kyse painavista tai isokokoisista kulutustavaroista. Nyt
käsiteltävässä asiassa, jossa Amtsgericht Norderstedt (Norderstedtin
paikallinen alioikeus, Saksa) on esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen,
väitetään, että 5 m x 6 m kokoinen juhlateltta on toimitettu
virheellisenä.

3.        Voidakseen
vastata tähän kysymykseen unionin tuomioistuimen on ratkaistava
muutamia ongelmakysymyksiä, jotka kuuluvat kulutustavaroiden kauppaa ja
niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun
direktiivin 1999/44/EY (jäljempänä direktiivi).

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Amtsgericht Norderstedtin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen
seuraavasti:

Kulutustavaroiden kauppaa ja
niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25.5.1999
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY
3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan on tulkittava tarkoittavan, että
kansallisen tuomioistuimen asiana on määrittää paikka, jossa kuluttaja
voi vaatia yritystä korjaamaan tai vaihtamaan etämyyntisopimuksella
hankitun tavaran kaikkien sen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvien
olosuhteiden perusteella. Paikan, jossa tavara on pidettävä saatavilla,
on oltava sellainen, että varmistetaan tavaran korjaaminen tai
vaihtaminen vastikkeetta, kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta
kuluttajalle huomattavaa haittaa ottaen huomioon tavaran luonne ja
tarkoitus, jota varten kuluttaja sen hankki.

Direktiivin
1999/44 3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta yhdessä saman
direktiivin 3 artiklan 4 kohdan kanssa ei ole esteenä sille, että
kuluttajan on suoritettava lähetys- ja/tai palautuskustannukset
ennakkoon, kunhan siitä ei aiheudu taloudellista rasitetta, joka saa
kuluttajan luopumaan vetoamasta oikeuksiinsa.

Direktiivin
1999/44 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohdan yhdessä 3 artiklan
5 kohdan toisen luetelmakohdan kanssa on tulkittava tarkoittavan, että
kuluttaja, joka on ilmoittanut myyjälle virheestä, saa purkaa sopimuksen
silloin, kun myyjä ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin,
esimerkiksi antanut tietoa siitä, missä tavaran on oltava saatavilla sen
saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi, jonkin direktiivin 1999/44
3 artiklan 3 kohdassa säädetyn oikaisukeinon mukaisesti, paitsi jos
virhe on vain vähäinen tai sitä ei ole osoitettu.

Linkki asiaan C-52/18