Eu:n tuomioistuimen tuomio oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Menetetyksi tuomitsemista koskevien ratkaisujen vastavuoroisen tunnustamisen periaate – Puitepäätös 2006/783/YOS – 12 artiklan 1 ja 4 kohta – Täytäntöönpanoon sovellettava lainsäädäntö – Täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö, jossa sallitaan painostusvankeuteen määrääminen, mikäli menetetyksi tuomitsemista koskevaa toimenpidettä ei ole pantu täytäntöön – Yhteensopivuus – Sillä, että ratkaisun antaneen valtion lainsäädännössä sallitaan myös painostusvankeuteen määrääminen, ei ole merkitystä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt rechtbank Noord-Nederland
(Pohjois-Alankomaiden alioikeus, Alankomaat).
Ennakkoratkaisupyyntö
koskee vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta
menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6.10.2006 tehdyn
neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS (EUVL 2006, L 328, s. 59)
12 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisu pyyntö on esitetty asiassa, joka koskee Openbaar ministerien (yleinen
syyttäjä, Alankomaat) jättämää hakemusta saada lupa panna täytäntöön
vankeusseuraamus suoritukseen pakottamista varten (jäljempänä
painostusvankeus); painostusvankeudella on tarkoitus varmistaa ET:tä
vastaan Belgiassa annetun menetetyksi tuomitsemista koskevan ratkaisun
täytäntöönpano Alankomaissa.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista
koskeviin päätöksiin 6.10.2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2006/783/YOS 12 artiklan 1 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, etteivät ne
ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen täytäntöönpanovaltion
lainsäädännön soveltamiselle, kun kyseisessä lainsäädännössä sallitaan
tarvittaessa painostusvankeuteen määrääminen toisessa valtiossa annetun
menetetyksi tuomitsemista koskevan ratkaisun täytäntöön panemiseksi.

2)      Sillä,
että myös ratkaisun antaneen valtion lainsäädännössä sallitaan
tarvittaessa painostusvankeuteen määrääminen, ei ole merkitystä
tällaisen toimenpiteen soveltamisen kannalta täytäntöönpanovaltiossa.

Linkki asiaan C-97/18