Omistajaohjausmuistiot kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan, vaikka ne sisälsivätkin kaupungin tytäryhteisöä koskevia tietoja

10.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:164

Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus

Kaupungille osoitettu
asiakirjapyyntö koski muistioita, jotka oli laadittu kaupungin
omistajaohjaustoiminnan ja siihen liittyvän sisäisen tarkastuksen
yhteydessä. Muistioissa tarkastellut kysymykset liittyivät eräisiin
kaupungin kokonaan omistaman osakeyhtiön eli kaupungin tytäryhteisön
tekemiin palveluhankintoihin.

Julkisuuslain 4
§:n perusteella mainittua lakia ei sovelleta kunnan omistamiin
yhtiöihin elleivät ne hoida julkista tehtävää ja käytä julkista valtaa.
Kysymyksessä oleva kaupungin tytäryhteisö ei ollut sellainen
julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen tai muu taho, jonka hallussa
oleviin asiakirjoihin niitä siltä pyydettäessä sovellettaisiin mainittua
lakia.

Asiakirjoja ei kuitenkaan ollut pyydetty
sanotulta tytäryhteisöltä vaan kaupungilta, jonka hallussa pyydetyt
muistiot olivat. Kunta toimii viranomaisen ominaisuudessa siinäkin
yhteydessä kun se harjoittaa omistajaohjaustoimintaa ja ryhtyy tähän
liittyen sisäiseen tarkastustoimintaan. Näin ollen asiakirjapyynnössä
tarkoitetut muistiot kuuluivat julkisuuslain soveltamisalan piiriin,
vaikka ne sisälsivätkin kaupungin tytäryhteisöä koskevia tietoja.