Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

19.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennetään

Oikeudenkäyntimenettelyjä
yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Vuoden 2019 alusta alkaen
tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa
joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.
Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä
vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös
oikeudenkäyntien kustannuksia.

Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa ensi vuoden alusta alkaen
käsitellä yhden tuomarin istunnossa, jos syytteessä tarkoitetusta teosta
voidaan tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Nykyisin yhden
tuomarin kokoonpanossa voidaan käsitellä enintään kahden vuoden
vankeudella rangaistavat rikokset.

Uudeksi vaihtoehdoksi käräjäoikeuteen tulee kahden tuomarin
kokoonpano. Yhden tuomarin kokoonpanoa voidaan sekä rikos- että
riita-asiassa vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos se asian
laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.

Myös korkeimman oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa kevennetään eräissä asiaryhmissä.

Videoyhteys käyttöön nykyistä laajemmin

Vaikeasti tavoitettavien henkilöiden haastamisen helpottamiseksi
syyttäjä voi määrätä epäillyn pysymään esitutkinnan päätyttyä poliisin
tiloissa haasteen tiedoksiantamista varten enintään kuuden tunnin ajan.

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä
lievennetään. Rikosasian vastaajan on jatkossakin oltava läsnä
pääkäsittelyssä, jos tuomioistuin pitää tätä asian selvittämiseksi
tarpeellisena. Muun kuin alaikäisen vastaajan tuomitseminen
vankeusrangaistukseen ei kuitenkaan enää edellytä, että vastaajaa on
kuultu pääkäsittelyssä henkilökohtaisesti. Riittävää on, että vastaajaa
edustaa pääkäsittelyssä asiamies, jollei tuomioistuin pidä vastaajan
läsnäoloa tarpeellisena. Vastaajan on pääsääntöisesti oltava
henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, jos häntä
syytetään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään
kuusi vuotta vankeutta.

Myös vangitun vastaajan läsnäolovelvollisuutta pääkäsittelyssä
lievennetään. Tuomioistuin voi päättää, että vangitun vastaajan ei
tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä koko pääkäsittelyn ajan.

Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennetaan. Rikosasian
vastaajan on mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden
välityksellä myös muutoin kuin todistelutarkoituksessa kuultuna.
Osallistuminen suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä korvaa
henkilökohtaisen läsnäolon. Myös syyttäjän, riita-asian asianosaisen
sekä asianosaisen oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen on mahdollista
osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä.

Sakon täytäntöönpanosta annettu laki muuttuu siten, että sakon
maksamiseen voi vuoden 2019 alusta alkaen saada maksuaikaa vielä
muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen. Samalla mahdollisuudesta
saada maksuaikaa muuntorangaistusasian tuomioistuinkäsittelyn aikana
luovutaan. Myös muuntorangaistusasian käsittelyssä voidaan käyttää
videoyhteyttä.