Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus hakukoneiden kaupallisista tarjoajista

13.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 98/34/EY – Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely – Jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoittaa Euroopan komissiolle kaikista teknistä määräystä koskevista ehdotuksista – Määräyksiä, jotka voidaan luokitella teknisiksi määräyksiksi ja joita ei ole ilmoitettu komissiolle, ei voida soveltaa – Kansallinen säännös, jossa kielletään hakukoneiden kaupallisia tarjoajia ja sisältöanalyysipalvelujen kaupallisia tarjoajia asettamasta lehtituotteita yleisön saataviin ja joka ei erityisesti koske kyseisessä direktiivin kohdassa määriteltyjä palveluja – Tekninen määräys – Määräys, joka ei erityisesti koske tietoyhteiskunnan palveluja

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Berlin (alueellinen alioikeus, Berliini, Saksa)

1.  Jos jäsenvaltio
ottaa käyttöön tekijänoikeuslainsäädännössään uusia säännöksiä, joiden
mukaan internetin hakukoneiden kaupallisilla tarjoajilla ei ole ilman
asianmukaista lupaa oikeutta asettaa saataviin otteita
lehtikustantajien tuottamasta tietystä teksti-, kuva- ja
videosisällöstä, onko tällaisesta säännöksestä ilmoitettava Euroopan
komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan
palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa
noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/34/EY,(3)
sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta
tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen
johdosta 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/96/EY,(4) (jäljempänä direktiivi 98/34) 8 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti?

2.        Tämä
on pohjimmiltaan nyt käsiteltävässä ennakkoratkaisupyynnössä esitetty
kysymys. Asiassa on riidatonta, ettei kyseistä Saksan lainsäädäntöä
ilmoitettu komissiolle tällä tavalla. Samoin on selvää, että jos
ilmoittamista edellytettiin direktiivin 98/34 säännöksissä, kansallisen
tuomioistuimen on jätettävä soveltamatta kyseistä kansallista
lainsäädäntöä myös yksityisten oikeussubjektien välisessä
oikeudenkäynnissä, kunnes ilmoittaminen on tehty.
Käsiteltävässä asiassa on siten kyse pohjimmiltaan siitä, sovelletaanko
direktiivin 98/34 säännöksiä näihin Saksan tekijänoikeuslainsäädännön
uusiin säännöksiin.

3.        Ennakkoratkaisupyyntö
on esitetty Landgericht Berlinissä (alueellinen alioikeus, Berliini,
Saksa) vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina ovat VG
Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte
von Medienunternehmen mbH (jäljempänä VG Media), Saksan lainsäädännön
mukaisesti hyväksytty yhteishallinnointiorganisaatio, joka hallinnoi
tekijänoikeutta ja lähioikeuksia muun muassa lehtikustantajien puolesta,
ja Google LLC (jäljempänä Google), joka ylläpitää Google search
‑hakukonetta verkkotunnuksilla www.google.de ja www.google.com ja Google
News ‑palvelua, jota voidaan käyttää erikseen Saksaa varten varatussa
osoitteessa news.google.de tai maailmanlaajuisessa osoitteessa
news.google.com.

4.        VG
Media nosti jäsentensä puolesta vahingonkorvauskanteen Googlea vastaan,
koska Google oli käyttänyt 1.8.2013 alkaen omissa palveluissaan
tekstiotteita, kuvia ja videoita VG Median jäsenten tuottamasta
painetusta sisällöstä ja mediasisällöstä maksamatta siitä asianmukaista
maksua.

5.        Saksan
liittotasavalta otti 1.8.2013 käyttöön lehtikustantajia koskevan
lähioikeuden tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista annetun lain
(Urheberrechtsgesetz, jäljempänä UrhG) 87 f ja 87 h §:ssä. Koska
kyseisestä lakiehdotuksesta ei ilmoitettu komissiolle direktiivin 98/34
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti – ja kuten olen jo huomauttanut,
ilmoittamatta jättämisestä seuraa, ettei kansallisia säännöksiä voida
soveltaa ja ettei niihin siten voida vedota yksityisiä oikeussubjekteja
vastaan –, Landgericht Berlin on esittänyt unionin tuomioistuimelle
kaksi sitä koskevaa ennakkoratkaisukysymystä, ovatko kyseiset UrhG:n
säännökset direktiivin 98/34 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja
”palveluja koskevia määräyksiä” ja siten yleisluontoisia vaatimuksia,
jotka koskevat tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista, eivätkä ”määräyksiä, jotka eivät erityisesti koske” näitä palveluja.

6.        Ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin on myös pyytänyt tulkitsemaan kyseisen
direktiivin 1 artiklan 11 alakohdassa tarkoitettua teknisen määräyksen
käsitettä. Ennen näiden kysymysten tarkastelua on ensin tarpeen
määrittää sovellettava lainsäädäntö.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että Landgericht Berlinin esittämiin kahteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti:

Teknisiä
standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia
määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta
menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen
direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla
Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20.11.2006 annetulla
neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, 1 artiklan 2 ja 5 alakohtaa on
tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset
säännökset, joissa kielletään yksinomaan hakukoneiden kaupallisia
tarjoajia ja sisältöanalyysipalvelujen kaupallisia tarjoajia muttei
muita – myöskään kaupallisia – käyttäjiä asettamasta lehtituotteita tai
niiden osia (lukuun ottamatta yksittäisiä sanoja ja hyvin lyhyitä
tekstiotteita) yleisön saataviin, ovat tietoyhteiskunnan palveluja
erityisesti koskevia määräyksiä. Direktiivin 98/34 1 artiklan
11 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien
kaltaiset kansalliset säännökset muodostavat kyseisessä säännöksessä
tarkoitetun teknisen määräyksen, josta on ilmoitettava saman direktiivin
8 artiklan 1 kohdan nojalla.

Linkki asiaan C-299/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote